Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Thường trực HĐND

Thường trực HĐND huyện

10/10/2014 08:55

Stt

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư điện tử cộng vụ

1

 

Chủ tịch HĐND huyện

  

2

Nguyễn Đình Hiển

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0915316893

ndhien.mv@hagiang.gov.vn

3

Phàn Quẩy Vảng

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0943236638

pqvang.mv@hagiang.gov.vn

4

Hầu Thị Phương

Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã Hội

0914799700

htphuong.mv@hagiang.gov.vn

5

Vàng Mí Phình

Phó Trưởng ban Pháp chế

0975573548

vmphinh.mv@hagiang.gov.vn