Khẳng định vai trò của tuổi trẻ vùng cao chung tay xây dựng Nông thôn mới

14-05-2024 16:38

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” trong giai đoạn 2019-2024 tuổi trẻ huyện Mèo Vạc đã có nhiều hoạt động mang lại...

Thống kê truy cập