Các đơn vị sự nghiệp
 • Trung tâm Y tế
  Trung tâm Y tế
 • Trạm khuyến nông huyện
  Trạm khuyến nông huyện
 • TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN- GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
  TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN- GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Bệnh viện Đa khoa huyện
  Bệnh viện Đa khoa huyện
 • Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch
  Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch
 • BAN QLDA ĐTXD
  BAN QLDA ĐTXD
 • Văn phòng Đăng ký đất đai
  Văn phòng Đăng ký đất đai
 • Trung tâm bồi dưỡng chính trị
  Trung tâm bồi dưỡng chính trị
 • TRUNG TÂM DÂN SỐ/KHHGĐ - MÈO VẠC
  TRUNG TÂM DÂN SỐ/KHHGĐ - MÈO VẠC
 • TRƯỜNG THPT MÈO VẠC
  TRƯỜNG THPT MÈO VẠC
 • TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT
  TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT
 • Văn phòng Đăng ký đất đai
  Văn phòng Đăng ký đất đai
 • Điện lực Mèo Vạc
  Điện lực Mèo Vạc
 • ĐỘI DVCC & MÔI TRƯỜNG
  ĐỘI DVCC & MÔI TRƯỜNG