Các phòng ban
 • Phòng TC-KH
  Phòng TC-KH
 • Phòng TN-MT
  Phòng TN-MT
 • Phòng Tư pháp
  Phòng Tư pháp
 • Phòng VH&TT
  Phòng VH&TT
 • VP HĐND – UBND
  VP HĐND – UBND
 • Phòng Y tế
  Phòng Y tế
 • Thanh tra huyện
  Thanh tra huyện
 • Phòng Nội vụ
  Phòng Nội vụ
 • Phòng NN & PTNT
  Phòng NN & PTNT
 • Phòng Kinh tế-Hạ tầng
  Phòng Kinh tế-Hạ tầng
 • Phòng GD & ĐT
  Phòng GD & ĐT
 • Phòng Dân tộc
  Phòng Dân tộc
 • Phòng LĐ TB&XH
  Phòng LĐ TB&XH
 • Ban QLDA ĐTXD
  Ban QLDA ĐTXD
 • Chi cục Thuế Mèo Vạc
  Chi cục Thuế Mèo Vạc
 • Chi cụcThống kê huyện Mèo Vạc
  Chi cụcThống kê huyện Mèo Vạc
 • HẠT KIỂM LÂM – MÈO VẠC
  HẠT KIỂM LÂM – MÈO VẠC
 • KHO BẠC NHÀ NƯỚC MÈO VẠC
  KHO BẠC NHÀ NƯỚC MÈO VẠC
 • VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN MÈO VẠC
  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN MÈO VẠC