Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Xã Tả Lủng

Xã Tả Lủng

20/05/2014 17:49

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Hộp thư điện tử
1 Hồng Mí Sinh  Bí thư Đảng ủy 0976.075.043 hmsinh.xtalung@hagiang.gov.vn
2 Thào Mí Súng  PBT  Đảng ủy 01689.108.943 tmsung.xtalung@hagiang.gov.vn
3 Bùi Nguyên Nhung PBT Chủ tịch UBND  0915.396.351 bnnhung.xtalung@hagiang.gov.vn
4 Hoàng A Páo  Phó chủ tịch HĐND 0888.046.988 hapao.xtalung@hagiang.gov.vn
5 Sùng Mí Già  Phó chủ tịch UBND 0888.813.136 smgia.xtalung@hagiang.gov.vn
6 Mua Mí Kỷ  Xã Đội Trưởng 01645.234.574 mmky.xtalung@hagiang.gov.vn
7 Ly Mí Sính  Chủ tịch Cựu chiến binh 01689.926.961 lmsinh.xtalung@hagiang.gov.vn
8 Hoàng Thị Hiền  Văn phòng Đảng ủy 01684.480.812 hthien.xtalung@hagiang.gov.vn
9 Trần Quang Trung VP HĐND - UBND 0944.437.147 tqtrung.xtalung@hagiang.gov.vn
10 Mua Minh Dương  Tư pháp - Hộ tịch 0911.038.033 mmd.xtalung@hagiang.gov.vn
11 Đặng Mai Quỳnh Công chức 01648.195.999 dmquynh.xtalung@hagiang.gov.vn
12 Triệu Thị Nga Công chức 01258.830.777 ttnga.mv@hagiang.gov.vn
13 Vàng Thị Cáy Chủ tịch Hội nông dân 01642.227.154 vtcay.xtalung@hagiang.gov.vn
14 Ly Thị Máy Chủ tịch MTTQ 0888.581.448 ltmay.xtalung@hagiang.gov.vn
15 Sùng Thị Mỷ Chủ tịch Hội LH PN 0911.038.031 stmy.xtalung@hagiang.gov.vn
16 Hoàng Họa My Bí thư Đoàn TN 01629.616.789 hhmy.xtalung@hagiang.gov.vn
17 Đỗ Thị Khuyên Công chức 0975.805.939 dtkhuyen.xtalung@hagiang.gov.vn
18 Sùng Quang Thắng Công chức 0888.358.808 sqthang.xtalung@hagiang.gov.vn
19 Hoàng Văn Thức Công chức 0911.038.020 hvthuc.xtalung@hagiang.gov.vn
20 Quân Thị Phượng Công chức 0911.038.035 qtphuong.xtalung@hagiang.gov.vn
21 Lầu Mí Cáy Công chức 0911.038.022 lmcay.xtalung@hagiang.gov.vn
22 Mua Mí Lử Công chức 01687.290.384 mmlu.xtalung@hagiang.gov.vn