Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Xã Giàng Chu Phìn

Xã Giàng Chu Phìn

20/05/2014 17:06

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Hộp thư điên tử

1

Ly Thị Súng 

Bí thư Đảng ủy

0897681625

ltsung@hagiang.gov.vn

2

Vừ Mí Súng

Phó Bí thư Đảng ủy

0948069667

natuan@hagiang.gov.vn

3

Đỗ Văn Tuyên

Chủ tịch UBND

0975190749

vmsung@hagiang.gov.vn

4

Sùng Mí Pó 

Phó CT HĐND

0962214523

smpo@hagiang.gov.vn

5

Nguyễn Thị Nghiêu

Phó Chủ tịch UBND

0868401899

ntnghieu@hagiang.gov.vn

6

Tạ Thị Mai

Công chức

0985220850

ttmai@hagiang.gov.vn

7

Lù A Chai

Công chức

0856011516

lachai@hagiang.gov.vn

8

Vừ Mí Chả

Công chức

0893118886

vmcha@hagiang.gov.vn

9

Vừ Thị Chở

Chủ tịch MT

0386370814

vtcho@hagiang.gov.vn

10

Ma Thị Hoa

Công chức

0943278279

mthoa@hagiang.gov.vn

11

Sùng Mí Kỷ

xã Đội trưởng

0948037163

smky@hagiang.gov.vn

12

Lu Văn Sìn

Trưởng CA

0333921803

lvsin@hagiang.gov.vn

13

Nguyễn Thị Huyền

Công chức

0904798755

nthuyen@hagiang.gov.vn

14

Mua Mí Sì

Chủ tịch HND

0962423925

mmsi@hagiang.gov.vn

15

Vàng Thị Ly

Bí thư đoàn

0945.054.551

vtly@hagiang.gov.vn

16

Vừ Thị Lía

Chủ tịch HPN

0969313259

vtlia@hagiang.gov.vn

17

Giàng Mí Sếnh

Chủ tịch HCCB

0894373088

gmsenh@hagiang.gov.vn

18

Nông Thị Hiền

Công chức

0916352878

nthien@hagiang.gov.vn

19

Trần Thị Thủy

Cán bộ tăng cường

0963964108

ttthuy@hagiang.gov.vn

20

Hoàng Văn Hương

xã Đội phó

0878612026

hvhuong@hagiang.gov.vn

21

Sung Mí Say

Phó CA

0832162927

smsay@hagiang.gov.vn

22

Hứa Thị Oanh

Kế toán

0948074788

htoanh@hagiang.gov.vn

23

Vừ Mí Tro

Công chức

0852629101

vmtro@hagiang.gov.vn