Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Xã Cán Chu Phìn

Xã Cán Chu Phìn

20/05/2014 16:38

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Email

1

Lương Vũ Khoa

BT Đảng ủy

0915759303

lvkhoa.xcanchuphin@hagianggov.vn

2

Lầu Mí Và

P.BT Đảng ủy

0336835102

lmva.xcanchuphin@hagianggov.vn

3

Hạ Mí Chứ

P.CT HĐND

0328092868

hmchu.xcanchuphinhagianggov.vn

4

Quan Thị Hồng Nhung

Chủ tịch UBND

0336174329

qttnhung.xcanchuphin@gmail.com

5

Thò Mí Má

P.CT UBND

0892711171

tmma.xcanchuphin@hagianggov.vn

6

Sùng Mí Chả

Địa chính Nông nghiệp

0338579861

smcha.xcanchuphin@hagianggov.vn

7

Trần Văn Sơn

Văn phòng thống kê

0942911088

tvson.xcanchuphin@hagianggov.vn

8

Hoàng Thị Trang

Văn hoá xã hội

0357344888

httrang.xcanchuphin@hagianggov.vn

9

Nguyễn Thị Hòa

Lao động TBXH

0372114814

nthoa.xcanchuphin@hagianggov.vn

10

Thào Mí Pó

Chủ tịch MTTQ

0335314610

tmpo.xcanchuphin@hagianggov.vn

11

Nguyễn Văn Độ

Địa chính xây dựng

0948038012

nvđo.xcanchuphin@hagianggov.vn

12

Trần Văn Bảo

Trưởng ban QS

0377849829

tvbao.xcanchuphin@hagianggov.vn

13

Phạm Văn Cường

Văn phòng Đảng ủy xã

0944775569

pvcuong.xcanchuphin@hagianggov.vn

14

Đặng Thái Hùng

Tư Pháp-hộ tịch

0912383640

đthung.xcanchuphin@hagianggov.vn

15

Sùng Thị Pà

Chủ tịch HLHPN

0334684796

stpa.xcanchuphin@hagiang.gov.com

16

Thào Mí Nù

Chủ tịch CCB

0945308517

tmnu.xcanchuphin@hagiang.gov.com

17

Vừ Mí Tủa

P.Chi huy QS

0852544170

vmtua.xcanchuphin@hagianggov.vn

18

Bùi Thị Thái

BT Đoàn TN

0974876936

btthai.xcanchuphin@hagiang.gov.com

19

Lò A Nguyên

Trưởng Công an

0348220568

languyen.xcanchuphin@hagianggov.vn

20

Lê Thị Anh

Kế toán

0949635169

ltanh.xcanchuphin@hagianggov.vn

21

Hờ Mí Vừ

Chủ tịch hội nông dân

0344219474

hmvu.xcanchuphin@hagianggov.vn