Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Xã Tát Ngà

Xã Tát Ngà

20/05/2014 17:56

STT Họ tên Chức vụ  Số điện thoại vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
1 Phàn Minh Pú Bí thư Đảng ủy xã 0989671134 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
2 Lù Văn Chổm P. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 0947124519 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
3  Hà Văn Thành P. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 01674912779 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
4  Trần Văn Mồ P.Chủ tịch HĐND xã 0989483696 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
5   Thào Minh Thông P.Chủ tịch UBND xã 0987276583 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
6 Vi Văn Chương CT. UBMTTQ xã 0948173533 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
7 Lù Văn Sên CT. Cựu chiến binh xã 01666070836 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
8  Nùng Thị Mình CT. Hội nông dân xã 0913298381 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
9 Vi Thị Ngăn CT.HLH Phụ nữ xã 0975587706 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
10  Hoàng Văn Huân Bí thư ĐTNCSHCM  0975646222 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
11 Hoàng Văn Danh VP. HĐND-UBND xã 01694060503 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
12 Lý A Cha VP. Đảng ủy xã 01633505996 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
13 Phan Văn Trai Trưởng công an xã 01638901372 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
14 Sùng Mí Thò Phó trưởng công an xã 01258750489 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
15 Phan Văn Sơn Chỉ huy trưởng 01693902955 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
16 Lý A Bịt Chỉ huy phó 01257483663 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
17 Nguyễn Thu Phương CB. Kế toán-Tài chính 0913919792 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
18 Nguyễn Thị Đẹp CB. LĐTBXH 01693903130 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
19   Vừ Mí Dế CB. Địa chính xã 0943737290 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
20 Hoàng Văn Hùng CB. Văn hóa xã 01632010220 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
21 Sùng Mí Sính CB. Tư pháp xã 01638199735 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn
22 Viên Quốc Toàn CB. Khuyến Nông 01256010434 vqtoan.xtatnga@hagiang.gov.vn