Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Phòng TC-KH

Phòng TC-KH

19/05/2014 10:30

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại 

Hòm thư điện tử

1

Nguyễn Mạnh Hà

Trưởng phòng

0914764309

nmha.mv@hagiang.gov.vn

2

Lò Minh Soòng

Phó trưởng phòng

0888063182

lmsoong.mv@hagiang.gov.vn

3

Dường Xuân Bàn

Công chức

0914602415

dxban.mv@hagiang.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thu Hà

Công chức

0912646105

nttha.mv@hagiang.gov.vn

5

Ma Thị Dỉnh

Công chức

01629196099

mtdinh.mv@hagiang.gov.vn

6

Đường Bảo Lộc

Công chức

0966315779

dbloc.mv@hagiang.gov.vn

7

Trịnh Khánh Cường

Công chức

0974087410

tkcuong,mv@hagiang.gov.vn