Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

30/05/2014 12:05

Ngày 15/12/1962, Hội đồng Chính phủ đã ban hành quyết định số 211/QĐ-CP tách huyện Đồng Văn thành 3 huyện là Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn. Huyện Mèo Vạc lúc đó bao gồm 16 xã, 159 thôn bản, trung tâm đặt tại xã Mèo Vạc (nay là thị trấn Mèo Vạc)
 
Ngày 21/10/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là thủ tướng Chính phủ) ban hành quyết định 179/HĐBT, tách 3 xã Niêm Sơn, Nậm Ban, Tát Ngà của huyện Yên Minh để sáp nhập vào huyện Mèo Vạc. Cũng thời gian đó huyện Mèo Vạc chuyển giao 3 xã Lũng Phìn, Hố Quáng Phìn và Sủng Chái sáp nhập vào huyện Đồng Văn.   

Ngày 20 tháng 8 năm 1999, Hội đồng chính phủ ra Nghị định số 74/1999/NĐ-CP phê chuẩn quyết định thành lập thị trấn Mèo Vạc và xã Tả Lủng. Ngày 9 tháng 8 xã Niêm Tòng được thành lập trên cơ sở chia tách từ hai xã Niêm Sơn và Khâu Vai.
Như vậy đến nay huyện Mèo Vạc có 17 xã, 1 thị trấn, với 199 thôn bản, tổ khu phố.