Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Dân số, lao động

Dân số - lao động

30/05/2014 11:06

Tính đến 31 tháng 12 năm 2013 dân số toàn huyện là 76.263 người, gồm 17 dân tộc cùng sinh sống như: Mông, Lô Lô, Dao, Giáy, Tày, Kinh, Nùng, Hoa, Sán Chay, Cờ Lao, Pu Péo…., đông nhất là dân tộc Mông chiếm 77,28 % dân số toàn huyện.
Dân số trong độ tuổi lao động trên địa bàn toàn huyện: 40.849 người. Trong đó
-         Lao động qua đào tạo : 23%.
-         Tổng số lao động được đào tạo nghề ngắn hạn : 7.369 lao động.
Tỷ lệ hộ đói, nghèo tính đến hết năm 2013 là: 45,53%
     Tỷ lệ hộ khá : 7.55%
     Tỷ lệ hộ giàu : 3,88%