Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Ban Kinh tế - Xã hội

Ban Kinh tế - Xã hội

19/05/2014 10:20

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Phạm Văn Hợp

 Trưởng Ban

 

2

Hầu Thị Phương

Phó Ban KT- XH

01663952670