Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Xã Xín Cái

Xã Xín Cái

20/05/2014 18:08

STT

Họ và tên

Chức Vụ

Số Điện Thoại

Hộp thư điện tử

 

Ủy ban nhân dân xã

Ủy ban nhân dân xã

 

xxincai@hagiang.gov.vn

1

Phan Văn Hào

Bí thư Đảng ủy xã

0876202636

pvhao.mv@hagiang.gov.vn

2

Chảo Chỉn Chản

Phó bí thư TT Đảng ủy xã

0944963123

ccchan.xxincai@hagiang.gov.vn

3

Hoàng Văn Chất

Chủ tịch UBND xã

 

hvchat.xxincai@hagiang.gov.vn

4

Lù A Tân

PCT UBND xã (phụ trách khối VHXH)

0357943238

latan.xxincai@hagiang.gov.vn

5

Hứa Đình Tuấn

PCT UBND xã (phụ trách khốiKT-TC, GT, XD, TNMT)

0947225074

hdtuan.mv@hagiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Vụ

Tài chính - kế toán kiêm công tác kế hoạch

0368340489

ntvu.xxincai@hagiang.gov.vn

4

Vàng Mí Tủa

Địa chính xây dựng

0984424699

vmtua.xxincai@hagiang.gov.vn

5

Sùng Khánh Bình

CB LĐTB&XH

0967244596

skbinh.xxincai@hagiang.gov.vn

6

Chảo Lão Lử

PCT HĐND xã

0384108115

cllu.xxincai@hagiang.gov.vn

8

Hoàng Duy Tiếp

CT Hội Nông dân

0986034328

hdtiep.xxincai@hagiang.gov.vn

9

Vừ Mí Mua

CHT BCH Quân sự xã

0344428972

vmmua.xxincai@hagiang.gov.vn

10

Hoàng Thị Khuyến

Chủ tịch Hội LH phụ nữ xã

0336400564

htkhuyen.xxincai@hagiang.gov.vn

11

Bạch Văn Tường

Bí thư đoàn thanh niên xã Xín Cái

0374692169

bvtuong.xxincai@hagiang.gov.vn

12

Phàn Quẩy Trình

Văn phòng-thống kê(đảm nhiệm Phó chỉ huy trưởng BCHQS xã)

0373112960

pqtrinh.xxincai@hagiang.gov.vn

13

Hoàng Lý Cấu

Trưởng Công an xã

01985392136

hlcau.xxincai@hagiang.gov.vn

14

Nguyễn Văn Thịnh

Văn phòng thống kê - HĐND-UBND

0944010030

nvthinh.xxincai@hagiang.gov.vn

15

Hoàng Thị Liễn

Địa chính nông nghiệp

0332064294

htlien.xxincai@hagiang.gov.vn

16

Nguyễn Thành Giang

Văn phòng thống kê (đảm nhiệm VP Đảng uỷ)

0857588867

ntgiang.xxincai@hagiang.gov.vn

17

Vàng Mí Sử

CT UBMTTQ xã

0946435311

vmsu.xxincai@hagiang.gov.vn

20

Cầm Ngọc Hải

Tư pháp - Hộ tịch phụ trách Phó trưởng công an xã

0987976187

cnhai.xxincai@hagiang.gov.vn

21

Vi Văn Lương

Cán bộ văn hoá xã

0915981270

vvluong.xxincai@hagiang.gov.vn

22

Vàng Thế Minh

Chủ tịch Hội CCB

0356760763

vtminh.xxincai@hagiang.gov.vn

23

Phan Văn Tiến

Văn phòng - thống kê kiêm công tác CCHC "Một cửa".  

0943915369

pvtien.xxincai@hagiang.gov.vn

24

Lò A Hiếu

Tư pháp - Hộ tịch

0365048440

lahieu.xxincai@hagiang.gov.vn