Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Xã Sủng Máng

Xã Sủng Máng

20/05/2014 17:44

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ gov đã được cấp

1

Nùng Thanh Sấn

Bí Thư Đảng ủy

0912322863

ntsan.xsungmang@hagiang.gov.vn

2

Phàn Thị Đánh

Phó Bí Thư Đảng ủy

0365611751

ptdanh.xsungmang@hagiang.gov.vn

3

Nguyễn Văn Vàng

Chủ tịch UBND xã

 

nvvang.xsungmang@hagiang.gov.vn

4

Phàn Lão Ú

Phó Chủ tịch UBND

0385148880

plu.xsungmang@hagiang.gov.vn

5

Nông Văn Sường

Phó Chủ tịch UBND

0988702918

nvsuong.xsungmang@hagiang.gov.vn

6

Phàn Chí Nhàn

Phó Chủ tịch HĐND

0364039015

pcnhan.xsungmang@hagiang.gov.vn

7

Phàn Páo Sểnh

Xã đội trưởng

0857562.809

ppsenh.xsungmang@hagiang.gov.vn

8

Vũ Thái Duy

Xã đội phó

0339219895

vtduy.xsungmang@hagiang.gov.vn

9

Hoàng Ngọc Cương

Trưởng Công an

0825308982

hncuong.xsungmang@hagiang.gov.vn

10

Lý Tà Phỉn

Phó Trưởng Công an

0837785376

ltphin.xsungmang@hagiang.gov.vn

11

Hà Thị Thúy Hoa

Văn phòng HĐND - UBND

0964858350

htthoa.xsungmang@hagiang.gov.vn

12

Quan Thị Mai

Địa chính nông nghiệp

0912.223189 

qtmai.xsungmang@hagiang.gov.vn

13

Triệu Thị Thùy Linh

Văn hóa xã hội

0326701065

tttlinh.xsungmang@hagiang.gov.vn

14

Nguyễn Duy Biên

LĐTB&XH

0966322721

ndbien.xsungmang@hagiang.gov.vn

15

Nguyễn Thị Huyền

Kế toán tài chính

0948318058

nthuyen.xsungmang@hagiang.gov.vn

16

Vừ Thị Sò

Chủ tịch Hội LHPN

0825645285

vtso.xsungmang@hagiang.gov.vn

17

Thào Vả Say

Chủ tịch Hội Nông dân

0385280661

tvsay.xsungmang@hagiang.gov.vn

18

Chảo Liều Mẩy

Chủ tịch MTTQ

0345940194

clmay.xsungmang@hagiang.gov.vn

19

Phàn Tông Sơn

Bí thư Đoàn thanh niên

0852161535

ptson.xsungmang@hagiang.gov.vn

20

Phàn Lão Man

Chủ tịch Hội CCB

0964181334

plman.xsungmang@hagiang.gov.vn

21

Đoàn Như Bình

Văn phòng Đảng Ủy

0856012938

dnbinh.xsungmang@hagiang.gov.vn

22

Phàn Cờ Trái

Tư pháp - HT

0375889460

pctrai.xsungmang@hagiang.gov.vn

23

Lục Văn Phương

Địa Chính XD

0387147800

lvphuong.xsungmang@hagiang.gov.vn