Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Xã Sơn Vĩ

Xã Sơn Vĩ

20/05/2014 17:42

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Đại chỉ Họp thư điện tử công vụ gov đã được cấp

I

Tên Cơ quan

1

UBND xã Sơn Vĩ

 

 

xsonvi@hagiang.gov.vn

II

Cán bộ, công chức xã

1

Lù Thị Dâu

Chủ tịch UBNMTTQVN

0976032331

ltdau.xsonvi@hagiang.gov.vn

2

Thào Mí Sính

Chủ tịch UBND

 

tmsinh.xsonvi@hagiang.gov.vn

3

Hà Minh Tâm

Phó Bí thư Tăng

0985751800

hmtam.xsonvi@hagiang.gov.vn

4

Đặng Văn Khánh

Bí Thư Đảng ủy

095009900

dvkhanh.xsonvi@hagiang.gov,vn

5

Lù Văn Lẻng

Phó Chủ tịch HĐND

0988683337

lvleng.xsonvi@hagiang.gov.vn

6

Lầu Mí Chả

Phó Chủ tịch UBD

0352091944

lmcha.xsonvi@hagiang.gov.vn

7

Ma Văn Lương

Phó Bí thư Thường trực 

0346145879

mvluong.xsonvi@hagiang.gov.vn

8

LòThị Nga

CT. HLHPN

0334885081

ltnga.xsonvi@hagiang.gov.vn

9

Hoàng Văn Kính 

CT.HCCB

0358153778

hvkinh.mv@haging.gov.vn

10

Hoàng Thị Phung

Bí thư  Đoàn

0978667841

htphung.xsonvi@hagiang.gov.vn

11

Hoàng Văn Đông

CT. HND

0336395585

hvdong.xsonvi@hagiang.gov.vn

12

Nguyễn Quang Dũng

Văn Phòng Đảng ủy

0355620535

nqdung.xsonvi@hafgiang.gov.vn

13

Sùng Mí Hờ

Văn Phòng UBND

0332587859

smho.mv@hagiang.gov.vn

14

Nguyễn Gia Giang

Khuyến Nông

0974327242

nggiang.xsonvi@hagiang.gov.vn

15

Nguyễn Thành Thương

Kế Toán

0962383319

ngt thương.mv@hagiang.gov.vn

16

Lù Thị Lan

Địa Chính

0372112882

ltlan.xsonvi@hagiang.gov.vn

17

Sùng Mí Lình

Tư pháp - Hộ tịch

0962147714

smlinh.xsonvi@hagiang.gov.nv

18

Lò Văn Phù

Trưởng công an

0975496816

lvphu.xsonvi@hagiang.gov.vn

19

Hồ Văn Siều 

Phó Trưởng công an

0975494835

hvsieu.xsonvi@hagiang.gov.vn

20

Hò A Khằng

Phó CHQS

038591645

hakhang.xsonvi@hagiang.gov.vn

21

Hoàng Văn Chức

Phó Chủ tịch UBD

0973781706

hvchuc.xsonvi@hagiang.gov.vn

22

Triệu Thị Xìn

Công chức LĐTBXH

0375372102

ttxin.xsonvi@hagiang.gov.vn

23

Vương Thế Dậu

Văn Phòng UBND

0985198842

vtdau.xsonvi@hagiang.gov.vn

24

Hứa Phù Sẻn

Văn hóa - Xã hội 

0976362916

hpsen.xsonvi@hagiang.gov.vn

25

Hoàng Văn Tinh

Chỉ huy trưởng QS

0989476749

hvtinh.mv@hagiang.gov.vn