Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Xã Pả Vi

Xã Pả Vi

20/05/2014 17:28

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư điện tử gov

1

Lê Minh Tiến 

Bí thư ĐU

0918350061

lmtien.xpavi@hagiang.gov.vn

2

Vàng Mí Trạ

Phó bí thư ĐU

097745019

vmtra.xpavi@hagiang.gov.vn

3

Ly Mí Pó

Phó CTHĐ

0975197549

lmpo.xpavi@hagiang.gov.vn

4

Tề Văn Lâm 

Chủ tịch UBND

0979560681

tvlam.xpavi@hagiang.gov.vn

5

Sùng Mí Chía

Chủ tịch Hội ND

036512383

smchia.xpavi@hagiang.gov.vn

6

Hoàng Thị Hiên

Chủ tịch UBND

0982684424

hthien.xpavi@hagiang.gov.vn

7

Vương Mí Là

Trưởng BCA

039976884

vmla.xpavi@hagiang.gov.vn

8

Sùng Mí Mua

Phó trưởng BCA

0386638779

smmua.xpavi@hagiang.gov.vn

9

Hoàng Thị Thuyết

Công chức ĐCXD

091608324

htthuyêt.xpavi@hagiang.gov.vn 

10

Ly Thị Nhung

Công chức KT

0372931667

ltnhung.xpavi@hagiang.gov.vn 

11

Nông Thị Tám

Công chức ĐCXD

0398367253

nttam.xpavi@hagiang.gov.vn

12

Nông Thị Linh

Lao động TBXH

0365959488

ntlinh.xpavi@hagiang.gov.vn 

13

Hoàng Thị Xuân

Công chức TP

0966316478

htxuan.xpavi@hagiang.gov.vn 

14

Từ Thị Mỹ Hoàn

Công chức VPHĐUB

0328113388

ttmhoan.xpavi@hagiang.gov.vn

15

 

Trưởng Ban QS

   

16

Cam Thanh Hải

Phó trưởng Ban QS

086825839

cthai.xpavi@hagiang.gov.vn 

17

Nông Bắc Điệp

Chủ tịch HCCB

0367123704

nbdiep.xpavi@hagiang.gov.vn

18

Sùng Mí Sính

Chủ tịch MTTQ

0969117305

smsinh.xpavi@hagiang.gov.vn

19

Nông Quốc Việt

Bí thư ĐTN

0858769550

nqviet.xpavi@hagiang.gov.vn

20

Sùng Thị Dính

Chủ tịch LHHPN

0327802902

stdinh.xpavi@hagiang.gov.vn

21

Phạm Thị Hằng

Công chức VPĐU

0349575213

pthang.xpavi@hagiang.gov.vn

22

Vừ Thi Chu

Công chức văn hóa

0399041632

vtchu.xpavi@hagiang.gov.vn