Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Xã Niêm Tòng

Xã Niêm Tòng

20/05/2014 17:26

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Hộp thư điện tử

1

Vầy Văn Tạo

Bí thư Đảng ủy

 0975478627

vvtao.xniemson@hagiang.gov.vn

2

Nguyễn Thế Chương

PBT T.Tr Đảng ủy

 0357421668

ntchuong.xniemtong@hagiang.gov.vn

3

Sùng Mí Sò

PBT Chủ tịch UBND 

 0336938400

smso.xniemtong@hagiang.gov.vn

4

Nông Văn Thương

Phó chủ tịch HĐND

 0359894936

nvthuong.xniemtong@hagiang.gov.vn

5

 Hoàng Văn Kim

Phó chủ tịch UBND

 0833097912

hvkim.xniemtong@hagiang.gov.vn

6

 Phan Văn Cường

Xã Đội Trưởng

 0857170013

pvcuong.xniemtong@hagiang.gov.vn

7

 Phan Văn Dảo

Chủ tịch Cựu chiến binh

 0365727037

pvdao.xniemtong@hagiang.gov.vn

8

 Trần Lệ Hiền

Văn phòng Đảng ủy

 0332664346

tlhien.xniemtong@hagiang.gov.vn

9

 Lê Khắc Lâm

VP HĐND - UBND

 0363419969

 lklam.xniemtong@hagiang.gov.vn

10

 Vàng Mí Chơ

Tư pháp - Hộ tịch

 0343766800

 vmcho.xniemtong@hagiang.gov.vn

11

 Đặng Tuyết Nhung

Kế toán

 0915364784

 dtnhung.xniemtong@hagiang.gov.vn

12

 Hoàng Văn Nguyên

Văn hóa - Xã hội

 0964996 008

 hvnguyen.xniemtong@hagiang.gov.vn

13

Ma Văn Chung

CT Hội nông dân

 0348837289

mvchung.xniemtong@hagiang.gov.vn

14

 Thuận Văn Lâm

Chủ tịch MTTQ

 0856637935

 tvlam.xniemtong@hagiang.gov.vn

15

 Linh Thị Thi

Chủ tịch Hội LH PN

 0814998142

 ltthi.xniemtong@hagiang.gov.vn

16

 Cán Thị Dia

Bí thư Đoàn TN

 0363911959

 ctdia.xniemtong@hagiang.gov.vn

17

 Đào Thị Ngọc Bình

LĐTB&XH

 0856728398

 dtnbinh.xniemtong@hagiang.gov.vn

18

 Vừ Mí Sính

Trưởng công an

 0378958992

 vmsinh.xniemtong@hagiang.gov.vn

19

 Vừ Xà Sính

Phó Trưởng công an

 0336534000

 vxsinh.xniemtong@hagiang.gov.vn

20

 Đỗ Thế Trung

Địa chính - Nông nghiệp

 0363858608

 dttrung.xniemtong@hagiang.gov.vn

21

Châu Văn Lợi

Địa chính - Xây dựng

 0352279163

 cvloi.xniemtong@hagiang.gov.vn

22

Lò Văn Sì

Phó xã đội trưởng

 0869281446

 lvsi.xniemtong@hagiang.gov.vn

23

Bùi Dức Hậu

Địa chính XD NTM

 0987310196

 bdhau.xniemtong@hagiang.gov.vn