Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Xã Niêm Sơn

Xã Niêm Sơn

20/05/2014 17:25

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hộp thư điện tử đã được cấp

1

Lý Xuân Rắng

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

0912383537

lxrang.xniemson@hagiang.gov.vn

2

Phàn Vần Pú

PBT thường trực Đảng ủy

0977746986

pvpu.xniemson@hagiang.gov.vn

3

Sùng Mí Sử

PCT HĐND xã

0978942750

smsu.xniemson@hagiang.gov.vn

4

Phù Minh Thắng

Chủ tịch UBND xã

0919086612

pmthang.xniemson@hagiang.gov.vn

5

Bùi Duy Thưởng

PCT UBND xã

0914402010

bdthuong.xniemson@hagiang.gov.vn

6

Vi Thị Hiệu

 

0379488400

vthieu.xniemson@hagiang.gov.vn

7

Trần Quang Chiến

CT UBMTTQ

0853693646

tqchien.xniemson@hagiang.gov.vn

8

Mò Văn Trung

CT Cựu chiến binh

0392624083

chưa có hòm thư điện tử

9

Nguyễn Thị Lơ

CT Hội Phụ nữ

0388998033

ntlo.xniemson@hagiang.gov.vn

10

Lục Thanh Chổm

CT Hội Nông dân

0965769099

ltchom.xniemson@hagiang.gov.vn

11

Hứa Văn Xuân

BT Đoàn thanh niên

0918076217

hvxuan.xniemson@hagiang.gov.vn

12

Tô Văn Toàn

Chỉ huy trưởng QS

0943094965

tvtoan.xniemson@hagiang.gov.vn

13

Thuận Văn Lập

Trưởng công an

0966316479

tvlap.xniemson@hagiang.gov.vn

14

Nguyễn Ngọc Bàng

VP HĐND-UBND

0916658667

nnbang.xniemson@hagiang.gov.vn

15

Vi Văn Thảo

Xã Đội phó

0975062869

vvthao.xniemson@hagiang.gov.vn

16

Nguyễn Trung Thành

Phó Ban công an

0372120176

ntthanh.xniemson@hagiang.gov.vn

17

Đào Công Lập

Tư pháp - Hộ tịch

0967494388

dclap.xniemson@hagiang.gov.vn

18

Hoàng Ngọc Tuyên

LĐTBXH

0855004659

hntuyen.xniemson@hagiang.gov.vn

19

Ma Quang Tơn

CB VH-XH

0989756408

mqton.xniemson@hagiang.gov.vn

20

Hoàng Truyền Hình

CB Địa chính

0916122114

hthinh.xniemson@hagiang.gov.vn

21

Vũ Mạnh Hiệp

Kế toán - Tài chính

0918385288

vmhiep.xniemson@hagiang.gov.vn

22

Lê Văn Tân

VP Đảng ủy

0978788385

lvtan.xniemson@hagiang.gov.vn

23

Hoàng Văn Lâm

Sinh viên tăng cường

0343774686

hvlam.xniemson@hagiang.gov.vn