Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Xã Nậm Ban

Xã Nậm Ban

20/05/2014 17:21

STT

Họ tên

Điện thoại

Chức vụ

Địa chỉ hộp thư điện tử

1

Mông Tiến Bộ

0915586173

Bí thư Đảng ủy

mtbo.xnamban@hagiang.gov.vn

2

Nông Văn Dùng

0398913299

Phó BT Đảng ủy

nvdung.xnamban@hagiang.gov.vn

3

Đỗ Tiến Đạt

0972117568

Chủ tịch UBND

nqhuy.xnamban@hagiang.gov.vn

4

Lò Ngọc Hồi

0372114936

Phó Chủ tịch UBND

nxvay.xnamban@hagiang.gov.vn

5

Hoàng Văn Minh

0377509470

Phó Chủ tịch HĐND

hvminh.xnamban@hagiang.gov.vn

6

Nùng Xuân Vẩy

0976128772

Chủ tịch UBMTTQVN

vxtoi.xnamban@hagiang.gov.vn

7

Lý Đức Lè

0392257069

Chỉ huy trưởng quân sự

ldle.xnamban@hagiang.gov.vn

8

Vàng A Chai

0369699235

Trưởng Ban công an

vachai.xnamban@hagiang.gov.vn

9

Phan Văn Phung

0335374505

Chủ tịch hội CCB

pvphung.xnamban@hagiang.gov.vn

10

   

Chủ tịch hội nông dân

lnhoi.xnamban@hagiang.gov.vn

11

Vàng Thị Rắng

0382150112

Chủ tịch hội phụ nữ

vtrang.xnamban@hagiang.gov.vn

12

Hoàng Văn Phủ

0353057893

Bí thư đoàn TNCSHCM

hvphu.xnamban@hagiang.gov.vn

13

Đán văn Thao

0396976964

Văn phòng HĐND-UBND

dvthao.xnamban@hagiang.gov.vn

14

Hoàng Văn Huân

0978762500

Văn phòng Đảng ủy

hvhuan.xnamban@hagiang.gov.vn

15

Hoàng Văn An

0989162190

Địa chính nông - lâm nghiệp

hvan.xnamban@hagiang.gov.vn

16

Nguyễn Văn biền

0347506110

Địa chính GT-XD-MT

nvbien.xnamban@hagiang.gov.vn

17

Nùng Minh Sưởng

0344273182

Tư pháp-hộ tịch

nmsuong.xnamban@hagiang.gov.vn

18

Ma Văn Đức

0988235947

Văn hóa xã hội

mvduc.xniemson@hagiang.gov.vn

19

Nguyễn Thị Vĩnh

0853767126

Tài chính kế toán

ntvinh.xsonvi@hagiang.gov.vn

20

Hoàng Văn Minh

0977493521

LĐTB&XH

hvminh.xnamban@hagiang.gov.vn

21

Lục Văn Cương

0383609258

Phó công an