Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Xã Lũng Pù

Xã Lũng Pù

20/05/2014 17:19

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư điện tử

1

Sùng Mí Sính

Bí thư Đảng ủy

01294.914.640

smsinh.xlungpu@hagiang.gov.vn

2

Phạm Thị Thủy

CT UBND

   

3

Linh Văn Hén

PBT-CT HĐND

0976.417.572

lvhen.xlungpu@hagiang.gov.vn

4

Vàng Mí Pó

PCT HĐND

01238.414.351

vmpo.xlungpu@hagiang.gov.vn

5

Giàng Mí Phình

PCT UBND

01694.812.285

gmphinh.xlungpu@hagiang.gov.vn

6

Nguyễn Văn Hợp

PCT UBND

0949.77.88.11

nvhop.xlungpu@hagiang.gov.vn

7

Lùng Thị Dưỡng

VP  Đảng ủy

01242.904.831

ltduong.xlungpu@hagiang.gov.vn

8

Hoàng Ngọc Duy

VP HĐND-UBND

0967.900.008

hnduy.xlungpu@hagiang.gov.vn

9

Ly Mí Chứ

CT MTTQ xã

01698.514.944

lmchu.xlungpu@hagiang.gov.vn

10

Vầy Văn Chím

CT Nông dân

01679.536.180

vvchim.xlungpu@hagiang.gov.vn

11

Ly Thị Mai

Bí thư ĐTN xã

0965.120.770

ltmai.xlungpu@hagiang.gov.vn

12

Ma Công Bái

CT Cựu chiến binh

0973.636.727

mcbai.xlungpu@hagiang.gov.vn

13

Lù Văn Sư

Trưởng Công an

01693.903.062

lvsu.xlungpu@hagiang.gov.vn

14

Phạm Tuấn Anh

Phó trưởng Công an

01629.431.839

ptanh.xlungpu@hagiang.gov.vn

15

Vừ Mí Sử

CHT BCHQS

01659.228.662

vmsu.xlungpu@hagiang.gov.vn

16

Thào Mí Dính

CHP BCHQS

01639.349.625

tmdinh.xlungpu@hagiang.gov.vn

17

Vàng Mí Tủa

VHXH

0976.076.952

vmtua.xlungpu@hagiang.gov.vn

18

Sùng Mí Vư

Địa chính NN

01682.907.781

smvu.xlungpu@hagiang.gov.vn

19

Hờ Mí Sùng

TP-HT

0972.493.986

hmsung.xlungpu@hagiang.gov.vn

20

Nguyễn Bá Huỳnh

LĐTBXH

0977.965.211

nbhuynh.xlungpu@hagiang.gov.vn

21

   

01683.882.569

ttly.xlungpu@hagiang.gov.vn

22

Đặng Thị Tân Hương

Tri thức trẻ 07

01689.994.890

dtthuong.xlungpu@hagiang.gov.vn