Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Phòng VH&TT

Phòng VH&TT

19/05/2014 10:43

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư điện tử công vụ

Phòng Văn hóa – Thông tin

02193871696

vhtt.mv@hagiang.gov.vn

1

Nguyễn Thị Chanh

Trưởng phòng

0915395369

ntchanh.mv@hagiang.gov.vn

2

Thào Thị Thu Nga

Phó Trưởng phòng

01636474333

tttnga.mv@hagiang.gov.vn

3

Nguyễn Văn Lưu

Phó Trưởng phòng

 

nvluu.mv@hagiang.gov.vn

4

Dương Thị Hoàn

Chuyên viên

01688979994

dthoan.mv@hagiang.gov.vn

5

Vừ Mai Thu

Chuyên viên

 

vmthu.mv@hagiang.gov.vn