Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Phòng TN-MT

Phòng TN-MT

19/05/2014 10:37

STT Họ và Tên Chức vụ Số ĐT Hộp thư điện tử  Ghi chú
1 Nguyễn Công Xuất Trưởng phòng 0947278279 ncxuat.mv@hagiang.gov.vn  
2 Hoàng Văn Hóa Phó Trưởng phòng 01658958018 hvhoa.mv@hagiang.gov.vn Phó chủ tịch Hội đồng BTGPMB
3 Phạm Hồng Thái Kế toán 0914568663 phthai.mv@hagiang.gov.vn  
4 Phạm Thị Vân Công chức 01237772379 ptvan.mv@hagiang.gov.vn  
5 Đặng Trường Giang Công chức 016999026789 dtgiang.mv@hagiang.gov.vn  
6 Nguyễn Văn Liệu Công chức 0971786222 nvlieu.mv@hagiang.gov.vn Chuyên trách Hội đồng BTGPMB
7 Bùi Mạnh Hùng Công chức 0916847054 bmhung.mv@hagiang.gov.vn Chuyên trách Hội đồng BTGPMB