Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

VP HĐND – UBND

VP HĐND – UBND

19/05/2014 10:27

Danh sách lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Hộp thư công vụ
1 Trần Thạch Hằng Chánh Văn phòng    tthang.mv@hagiang.gov.vn
2 Đinh Thị Huyền Phó Chánh Văn phòng 0915983009 dthuyen.mv@hagiang.gov.vn
3 Trần Việt Hùng Phó Chánh Văn phòng  01296178884 tvhung.mv@hagiang.gov.vn
4Nguyễn Phi LongPhó Chánh VP0914.764.360nplong.mv@hagiang.gov.vn
5 Nguyễn Thu Trang Chuyên viên 01237435498 nttrang.mv@hagiang.gov.vn
6 Nông Thanh Trai Chuyên viên 0976136559 nttrai.mv@hagiang.gov.vn
7   Chuyên viên    
8 Thào Mạnh Thắng Chuyên viên 0964000395 chưa có
9 Trần Hải Sơn Chuyên viên 0914586030 thson.mv@hagiang.gov.vn
10 Đặng Huỳnh Công Văn thư 0944231068 dhcong.mv@hagiang.gov.vn
11 Trần Thị Luyến Kế toán 0886778786 ttluyen.mv@hagiang.gov.vn
12 Ma Thị Hoài Văn thư 01238612394 mthoai.xlungchinh@hagiang.gov.vn

 

BBT