Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Kế hoạch của huyện

Lấy ý kiến tham gia về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dựng đất kỳ cuối (2016-2020) của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

07/07/2017 15:49