Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

23/09/2015 08:02

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hộp thư điện tử

1

Ly Mí Chả

Chủ tịch

0978536878

 

2

Nguyễn Tiến Thanh

Phó chủ tịch

0982554320

 

3

Phan Văn Hoan

Phó chủ tịch

0364819876

 

4

 

 

 

 

5

Lương Bích Điệp

Cán bộ

0968027361

 

6

Lê Thị Duyên

Cán bộ

0836238571

 

7

Hoàng Thị Bích Liên

Cán bộ

0343945083

 

8

Dương Quang Minh

CB Hội NCT

0948159755