Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Trung tâm dạy nghề

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN- GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

19/05/2014 10:02

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Địa chỉ họp thư điện tử công vụ

1

Nguyễn Văn Hiền

Giám đốc

01235.362.200

 

2

Nguyễn Thị Minh Phượng

Phó GĐ

0915.876.018

 

3

Cấn Văn Việt

Phó GĐ

0987.351.888

 

4

Vũ Chí Linh

TT tổ GDNN

01679.273.555

 

5

Nguyễn Thế Hải Hà

TP tổ GDNN

0969.681.468

 

6

Ly Mí Xính

 

0978.834.982

 

7

Sùng Tiến Thắng

PCT CĐ

01664.382.113

 

8

Thào Mí Giàng

 

0976.436.040

 

9

Phạm Thị Hạnh

PBT ĐTN

0989.912.442

 

10

Lò Thị Thanh

 

0975.797.822

 

11

Nông Văn Dựng

 

0971.069.886

 

12

Lộc Văn Tuân

 

0982.484.632

 

13

Tống Thị Hoa

TT tổ GDTX

01679.151.335

 

14

Chu Đức Huy

TP tổ GDTX

0979.504.354

 

15

Ngô Hồng Minh

 

0973.707.607

 

16

Nguyễn Tiến Đạt

BT ĐTN

0973.973.008

 

17

Trương Thị Huyền

 

0986.010.357

 

18

Phùng Thị Hương

 

0972.954.821

 

19

Hoàng Thị Lan

CT CĐ

0975.567.274

 

20

Hứa Thị Thùy Linh

 

01688.206.936

 

21

Tráng Thị Hạnh

 

01682.506.083

 

22

Hà Phương Hoa

 

01648.727.058

 

23

Lã Quốc Việt

 

0983.654.357

 

24

Quản Thị Phượng

TT tổ HCTH

01687,755,052

 

25

Vàng Thị Hoa

 

01655.347.245

Chưa được cấp

26

Lầu Thị Chợ

 

 

Chưa được cấp

27

Hà Thị Xuyên

TP tổ HCTH

01695.213.381

Chưa được cấp