Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Văn phòng đăng ký QSDĐ và PT quỹ đất

Văn phòng Đăng ký đất đai

19/05/2014 09:52

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

 

Phó giám đốc

0977.133.332

 

2

Nguyễn Biên Thùy

Viên chức

0966.118.080

 

3

Bàn Trung Thành

Viên chức

0989.762.226

 

4

Séo Văn Cường

CB hợp đồng

01685.127.183

 

5

Nông Văn Phúc

CB hợp đồng

0977.225.084