Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Phòng Tư Pháp

Phòng Tư pháp

19/05/2014 10:40

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ họpthư điện tử công vụ

 
 

1

Nguyễn Đức Cảnh

Phó trưởng phòng

0918893397

ndcanh.mv@hagiang.gov.vn

 

2

Thào Mí Chơ

Phó trưởng phòng

0919760394

tmcho.mv@hagiang.gov.vn

 

3

Ma Thị Lý

Công chức

0987631935

mtly.mv@hagiang.gov.vn