Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phòng Kinh tế-Hạ tầng

19/05/2014 10:34

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư điện tử

1

Hoàng Văn Hùng

Trưởng phòng

01684676657

hvhung.mv@hagiang.gov.vn

2

Hoàng Tiến Thành

Phó trưởng  phòng

0974885577

htthanh.mv@hagiang.gov.vn

3

Nguyễn Văn Khanh

Công chức

0946246088

nvkhanh.mv@hagiang.gov.vn

4

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Công chức

0916160127

ntnbich.mv@hagiang.gov.vn

5

Hoàng Văn sên

Công chức

0974908231

hvsen.mv@ hagiang.gov.vn

6

Trần Thanh Tùng

Công chức

0979120523

tttung.mv@hagiang.gov.vn

7

Nguyễn Văn Trung

Công chức

0976600886