Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Ban tổ chức

Ban tổ chức

20/05/2014 10:55

STT Họ và tên Chức vụ Số Điện thoại Hộp thư điện tử
1 Phạm Văn Hợp Trưởng Ban   0912.382.485 pvhop.mv@hagiang.gov.vn
2 Vũ Đình Quyền Phó Ban  01672.742.784 vđquyen.mv@hagiang.gov.vn
3 Mua Mí Sử Phó Ban  01684.151.929 mmsu.mv@hagiang.gov.vn
4 Nguyễn Khắc Phố Công chức  0989.090.122 nkpho.mv@hagiang.gov.vn
5 Đặng Mai Hương Công chức 0915.763.288 đmhuong.mv@hagiang.gov.vn
6 Mai Hồng Yến Công chức 0984.915.612