Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Thường trực UBND huyện

Thường trực UBND huyện

10/10/2014 08:52

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Hộp thư công vụ
1 Nguyễn Cao Cường Chủ tịch UBND huyện 01233119998 nccuong.mv@hagiang.gov.vn
2 Ma Quốc Trưởng Phó Chủ tịch UBND huyện 0912024726 mqtruongccty.snn@hagiang.gov.vn
3 Mua Hồng Sinh Phó Chủ tịch UBND huyện 0915980569 mhsinh.mv@hagiang.gov.vn