Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT

Một số nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018

(17/10/2018 16:06)

Luật Tố cáo được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền tố cáo; giúp các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ nói riêng.

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(17/09/2018 08:03)

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 31, THÁNG 8 NĂM 2018

(02/08/2018 11:09)

(Các văn bản có hiệu lực trong tháng 8/2018)

<< >>