Tuyển dụng lao động cử đi học nghề tại Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam và bố trí việc làm tại các công ty than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

03/01/2020 16:51

Nội dung Thông báo - Tuyển dụng lao động cử đi học nghề tại Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam và bố trí việc làm tại các công ty than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam