Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gửi Email In trang Lưu
Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Sùng Mí Sính, Bí thư Đảng uỷ xã Lũng Pù

25/03/2020 16:13

     ĐẢNG BỘ XÃ LŨNG PÙ

CHI BỘ QUÂN SỰ

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Lũng Pù, ngày 10 tháng 01 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH

Hành động cá nhân năm 2020

Họ và tên: Sùng Mí Sính

Chức vụ Đảng: Bí thư

Đơn vị công tác: Đảng uỷ xã Lũng Pù

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Giang về “Xây dựng chương trình công tác trọng tâm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp uỷ viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong Hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang”.

Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện chức trách, nhiệm vụ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 như sau:

I. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trách nhiệm nêu gương

1. Về tư tưởng chính trị

Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực nghiên cứu, học tập, nhận thức đúng đắn và tuyệt đối tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường đi lên CNXH; không nói, viết và làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

2. Về đạo đức, lối sống

Có lối sống lành mạnh, trong sáng, phục vụ lợi ích của nhân dân, của tập thể; không tham nhũng, tiêu cực; tích cực đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hoá. Trong quan hệ công tác, quan hệ gia đình và xã hội luôn hoà nhã, đoàn kết, dân chủ, giữ vững phẩm chất đạo đức của người đảng viên; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ; gương mẫu thực hiện nội qui, qui chế của cơ quan, thời gian, giờ giấc làm việc của cơ quan đề ra.

3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Không nói, không viết và làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và gia đình thực hiện đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Luôn luôn tin tưởng tuyệt đối và kiên định con đường đi lên CNXH mà Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn; luôn có tư tưởng đấu tranh, ngăn chặn những quan điểm, nhận thức lệch lạc, sai trái, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng. Không tham gia và cổ vũ tham gia vào các tổ chức phản động; không lợi dụng các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ.

- Giải pháp sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cá nhân đã chỉ ra khi kiểm điểm đảng viên: Từ những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra trong kiểm điểm năm 2019 bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, báo cáo trước chi bộ để chi bộ giúp đỡ, giám sát thực hiện.

4. Về trách nhiệm nêu gương

Luôn chấp hành nghiêm túc Hiến pháp và pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật khác; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên; thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo quy định.

- Trong đời sống sinh hoạt: Giản dị, trong sáng, gần gũi với nhân dân.

- Trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ: Luôn thực hiện đúng đạo đức công vụ “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; gương mẫu chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, chấp hành theo quyết định phân công của tổ chức, của cấp trên.

- Khi đi cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ, chính sách: Không ăn uống “chè chén” xa hoa, lãng phí, gây phản cảm dư luận xã hội.

III. Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm năm 2020

1- Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10 triệu đồng trở lên.

2- Lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi một phần diện tích đất trồng ngô sang trồng cỏ gắn với chăn nuôi. Phấn đấu đạt 9 ha trở lên.

3- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác khám tuyển công dân nhập ngũ và công tác huấn luyện dân quân năm 2020 đạt kế hoạch giao.

4- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

III. Cam kết thực hiện

Cam kết giữ gìn, rèn luyện, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, về tự chuyển hóa trong nội bộ; thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

 

 

 

 

NGƯỜI XÂY DỰNG

(đã ký)

Sùng Mí Sính


 

 

Tin khác

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xín Cái (25/03/2020 16:01)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng. (25/03/2020 15:57)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Mua Mí Sử, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Phùng (18/03/2020 07:49)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng Văn hóa huyện Mèo Vạc. (13/03/2020 21:20)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Ngô Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Mèo Vạc (13/03/2020 21:17)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Sùng Mí Nô, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ - Chánh Thanh tra huyện (13/03/2020 21:11)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Phù Minh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Niêm Sơn. (10/03/2020 15:56)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội CCB huyện Mèo Vạc. (06/03/2020 17:14)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Vàng Mí Sử, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lũng Chinh. (06/03/2020 17:10)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Đỗ Văn Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc. (06/03/2020 17:05)

xem tiếp