Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 5 Năm 2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gửi Email In trang Lưu
Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xín Cái

25/03/2020 16:01

ĐẢNG ỦY XÃ XÍN CÁI

CHI BỘ PÁO SẢNG

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Mèo Vạc, ngày 10 tháng 01 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH

Hành động cá nhân năm 2020

 

          Họ và tên: Hoàng Văn Chất

          Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Xín Cái

 

 

          - Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 21/02/2017 của Tỉnh ủy Hà Giang về xây dựng chương trình công tác trọng tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang.

- Căn cứ Chương trình số 23 -CTr/ĐU, ngày 09 / 09 /2020 về Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ban chấp hành  Đảng bộ  xã Xín Cái.

          Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện chức trách nhiệm vụ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 như sau.

          I- Về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trách nhiệm nêu gương:

          1- Về tư tưởng chính trị.

Tôi luôn kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hôị, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm đúng quan điểm đường lối, Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Bản thân luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động trước mọi âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, có ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành tốt điều lệ Đảng, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên, đoàn kết gắn bó trong Đảng và trong cơ quan đơn vị .

          2- Về đạo đức, lối sống.

            Bản thân tôi luôn nêu cao phẩm chất, đạo đức lối sống, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, không vi phạm những điều Đảng viên không được làm, thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, hoà nhã với bạn bè, góp ý và giúp đỡ đồng chí đồng đội cùng tiến bộ, quan hệ mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt về việc giữ mối liêm hệ tại nơi cơ trú .

Thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, đoàn kết thống nhất tư tưởng, giúp đỡ mọi cán bộ đảng viên cùng tiến bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với quần chúng nhân dân, được cán bộ và nhân dân tín nhiệm.

3- Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bn thân  luôn tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kiên định với mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa; không tiếp tay, phát tán, tuyên truyền các nội dung chống đối Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; cảnh giác với mọi âm mưu diễn biến hòa bình. Tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong ban Thường vụ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đề cao pháp luật của Nhà nước. Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thẳng thắn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên, đi đầu trong mọi hoạt động ở cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

4- Về trách nhiệm nêu gương

Với cương vị Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã, luôn nêu cao trách nhiệm lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và tỉnh uỷ; Huyện ủy chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và Quy định về những điều đảng viên không được làm ở lĩnh vực được phân công phụ trách. Bản thân và gia đình luôn gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của người công dân nơi cư trú.    

II- Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm

1- Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nghị quyết số 69-NQ/ĐU; chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020.

2- Tập trung chỉ đạo, điều hành trong sản xuất nông lâm nghiệp gieo trồng đảm bảo đúng khung thời vụ, chủ động phòng chống, phát hiện kịp thời các loại sâu gây hại cho cây trồng vật nuôi, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, công tác thụ tinh nhân tạo cho đàn bò cái sinh sản, mô hình nuôi bò sinh sản, đôn đốc các hộ vay nguồn vốn nghị quyết 209 của HĐND tỉnh đến kỳ hạn trả nợ.

3- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao năm 2020, trong đó đặc biệt chú ý đến các chỉ tiêu phát triển sán xuất nông - lâm nghiệp; công tác giáo dục tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. phòng, chống ngộ độc thực phẩm, quản lý điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo đúng luật định.

4- Tham mưu chỉ đạo thực hiện hoàn thành các Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn gắn với triển khai chương trình một triệu tấn xi măng từ đề án 114 của tỉnh Hà Giang, chương trình thuộc nguồn vốn dự phòng 10% Chương trinh MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

         5-  Tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo Quốc phòng an ninh theo Nghị quyết số: 05-NQ/HU, ngày 20/4/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện,; tăng cường công tác đối ngoại với trấn đối đẳng Trung Quốc.

          6- Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm ngheo bền vững, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sốn vật chất tinh thần cho nhân dân, các đối tượng BTXH, Đẩy mạnh công tác truyên truyền vận động công dân trong độ tuổi lao động đăng ký đi lao động làm việc ngoại tỉnh.  

           III- Cam kết tổ chức thực hiện

Với những nội dung đã xây dựng nêu trên, tôi cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo về những nội dung đã xây dựng với mong muốn nhận được sự đóng góp, giúp đỡ của chi bộ, Ban chấp hành Đảng bộ xã để hoàn thiện bản thân mình hơn./.

Người xây dựng chương trình

(đã ký)

Hoàng Văn Chất

 

 

 

 

Tin khác

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng. (25/03/2020 15:57)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Mua Mí Sử, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Phùng (18/03/2020 07:49)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng Văn hóa huyện Mèo Vạc. (13/03/2020 21:20)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Ngô Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Mèo Vạc (13/03/2020 21:17)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Sùng Mí Nô, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ - Chánh Thanh tra huyện (13/03/2020 21:11)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Phù Minh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Niêm Sơn. (10/03/2020 15:56)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội CCB huyện Mèo Vạc. (06/03/2020 17:14)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Vàng Mí Sử, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lũng Chinh. (06/03/2020 17:10)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Đỗ Văn Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc. (06/03/2020 17:05)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Ly Thị Súng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giàng Chu Phìn Huyện Mèo Vạc (06/03/2020 16:55)

xem tiếp