Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc,

04/04/2019 20:02

ĐẢNG BỘ HUYỆN MÈO VẠC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

Mèo Vạc, ngày 24 tháng 02 năm 2019

 

 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Hành động cá nhân năm năm 2019

Họ và tên: Trần Quang Minh

Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc,

Đơn vị công tác: Huyện ủy Mèo Vạc,

Sinh hoạt tại: Chi bộ Văn phòng Huyện ủy.

Căn cứ vào chức trách, thẩm quyền và nhiệm vu được phân công, Tôi xây dựng Chương trình hành động cá nhân, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, gồm những nội dung sau:

I- VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG; NGĂN CHẶN ĐẨY LÙI NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYẾN HÓA” TRONG NỘI BỘ, TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

1. Về tư tưởng chính trị

Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Không để bị lôi kéo, tác động trước mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu; kiên quyết chống những quan điểm, nhận thức lệch lạc, sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng, cách làm qua loa, đại khái.

Thực hiện nói, viết, sống, làm việc theo cương lĩnh, quy định, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước; tôn trọng sự thật, không né tránh trách nhiệm; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Thẳng thắn, trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình với tinh thần cầu thị, xây dựng; không giấu giếm hạn chế, sẵn sàng nhận khuyết điểm khi có sai phạm.

2. Về đạo đức, lối sống

Xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, trung thực, giản dị, đoàn kết; là tấm gương cho đồng chí, đồng nghiệp, anh em trong gia đình và vợ con noi theo; kiên quyết chống lối sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, lợi ích nhóm.

Không tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, hoặc dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng.

Không chạy chức, chạy quyền; không để người thân, người quen lợi dụng mình để trục lợi. Không đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan; không ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp.

Luôn có ý thức tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ về mọi mặt. Không dấu dốt, dám làm dám chịu trách nhiệm, không đùn đảy trách nhiệm cho người khác.

3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Chủ động nghiên cứu nắm vững để thực hiện và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên học tập, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn có ý thức tự bảo vệ mình; trân trọng và bảo vệ những thành quả cách mạng của Đảng, không xuyên tạc lịch sử, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Bản thân gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống các biểu hiện, hành động kích động tư tưởng bất mãn, chống đối trong nội bộ; không chống phá Đảng, gây chia rẽ nội bộ, gây nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Không cổ súy và kiên quyết chống các biểu hiện, hành vi chống phá Đảng và Nhà nước ta; không có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo.

Cùng với tập thể Thường trực, BTV Huyện ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý làm tốt công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách của Nhà nước, của tỉnh, huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; phòng chống các vi phạm pháp luật…

4. Về trách nhiệm nêu gương

- Gương mẫu chấp hành Điều lệ, các quy định, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và sự phân công, điều động của tổ chức; việc thực hiện “nói đi đôi với làm”.

Gương mẫu tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân. Trách nhiệm, tận tụy với công việc, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương.

- Gương mẫu thực hiện và chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ triệt để thực hành tiết kiệm trong sử dụng kinh phí, tài sản, phương tiện công, thời gian làm việc và chế độ sinh hoạt; thực hiện đơn giản, tiết kiệm trong việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật… bảo đảm nếp sống văn hoá mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

- Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; không lợi dụng để “biếu xén”, đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng; không chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy thi đua…; chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ lễ tân, chế độ công tác khi đón, tiếp khách đến huyện công tác.

II- NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

Chủ động tham mưu, đề xuất, thống nhất trong tập thể cấp ủy về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2019 như sau:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

1.1. Chỉ đạo cụ thể hóa triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến năm 2030; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang; Đề án 01 triệu tấn Xi măng, Đề án nửa triệu con đại gia súc và các chương trình, đề án, kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đã ban hành.

1.2. Chỉ đạo xây dựng, ban hành thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về củng cố, kiện toàn, phát triển các Hợp tác xã, Tổ hợp tác giai đoạn 2019-2025; thành lập Hội đồng quản lý phát triển thôn ở những nơi có điều kiện.

1.3. Chỉ đạo xây dựng hoàn thiện mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác chuyên canh rau - thực phẩm cung cấp cho các trường học trên địa bàn. Chỉ đạo rà soát đánh giá hiệu quả cây sở, chẩu, sả và định hướng phát triển thành hàng hóa; triển khai quyết liệt mô hình thí điểm trồng cây dược liệu (xọm đen) và trồng dâu nuôi tằm xuất khẩu đã ký kết với huyện Nà Pô - Trung Quốc.

1.4. Chỉ đạo lập và triển khai Dự án trồng, bảo vệ rừng gắn với bảo tồn đàn khỉ tại khu vực Hẻm Tu Sản xã Pải Lủng, Xín Cái, Thượng Phùng.

1.5. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện chương trình xây dựng nông thôn mới trên tất cả các xã, các thôn đã đăng ký đạt tiêu chí nông thôn mới, chương trình làm đường giao thông nông thôn. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới”. Chỉ đạo xây dựng triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Mèo Vạc và Kế hoạch xây dựng các thôn thị trấn Mèo Vạc cơ bản hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2019-2021.

1.6. Lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, phát triển các làng nghề truyền thống, các cơ sở sản xuất hàng hoá phục vụ tiêu dùng và du lịch; chỉ đạo triển khai quyết liệt kế hoạch xây dựng mỗi làng một sản phẩm; chủ trương di chuyển chợ bò huyện.

1.7. Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng, ban hành Quy định chung về quản lý quy hoạch, kiến trúc đối với những xã chưa có quy hoạch chi tiết; xây dựng nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng thị trấn Mèo Vạc trở thành thị trấn du lịch, dịch vụ.

1.8. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, tăng cường các biện pháp chống thất thu, nợ đọng thuế đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

1.9. Chỉ đạo thực hiện chủ trương mở mới chợ Nậm Ban, chợ Niêm Tòng. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án của tỉnh, của huyện về phát triển du lịch; nâng cấp “Làng văn hóa du lịch thôn Tát Ngà - xã Tát Ngà”; lập quy hoạch, thu hút đầu tư xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tà Làng, thôn Mã Pì Lèng, xã Pải Lủng.

         1.10. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cặp cửa khẩu song phương Săm Pun - Điền Bồng; Trạm kiểm soát liên ngành lối mở mốc 504 Lũng Làn - Lộng Bình; quy hoạch điểm thăm quan cột mốc, mở tuor du lịch tìm hiểu đường biên giới tại các xã Thượng Phùng (Mốc 457).

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

2.1. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai, Lễ khánh thành khai chương Chợ phong lưu xã Sơn Vĩ, Lễ khánh thành khai chương Làng Văn hóa du lịch dân tộc Mông xã Pả Vi, Lễ hội hoa Tam Giác Mạch, Ngày hội văn hóa các dân tộc gắn với các hoạt động tín ngưỡng, dân gian của mỗi dân tộc định kỳ.

2.2. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh chương trình xóa mù chữ, chống tái mù chữ; sáp nhập các đơn vị trường học theo đúng lộ trình đề án.

2.3. Chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; làm tốt công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

2.4. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững; giải quyết việc làm cho lao động, đưa lao động đi làm việc tại huyện Phú Ninh - Trung Quốc. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng và các chính sách dân tộc trên địa bàn.

3. Lĩnh vực nội chính, đối ngoại

3.1. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh 2019 - 2020; Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và Chỉ thị về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2019; chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

- Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự huyện làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác huấn luyện và diễn tập các tình huống; tham mưu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân và giao quân năm 2020; phối hợp các lực lượng bảo vệ và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại diễn ra trên địa bàn.

3.2. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thụ lý, giải quyết kịp thời các vụ án, vụ việc xảy ra, đơn thư khiếu nại tố cáo và các vụ còn tồn đọng kéo dài.

3.3. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác đối ngoại năm 2019, trọng tâm là thực hiện các thỏa thuận hợp tác với huyện Phú Ninh và Nà Pô - Trung Quốc, trọng tâm là quản lý lao động qua biên giới, hợp tác trồng thí điểm cây dược liệu (xọm đen) và trồng dâu, nuôi tằm xuất khẩu.

4. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị

4.1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong toàn Đảng bộ; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chủ đề 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “nói đi đôi với làm”, gắn với công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên.

4.2. Chỉ đạo thực hiện tốt quy trình bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch luân chuyển cán bộ chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2020, Kế hoạch đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

4.3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch, các đề án sáp nhập Ban Tổ chức – Nội vụ huyện, cơ quan UBKT – Thanh tra huyện, các đơn vị trường học theo đúng lộ trình; chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành chương trình công tác trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cấp ủy viên và người đứng đầu các cấp, các ngành, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, về nâng cao chất lượng hoạt động của BCH, BTV cấp ủy cấp xã, về phân công đảng viên phụ trách hộ nghèo… trong toàn Đảng bộ.

4.4. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của BTV Huyện ủy năm 2019; Đề án số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở.

4.5. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo tổ chức thành công tác kỳ họp, hội nghị, kế hoạch giám sát, tiếp xúc cử tri theo đúng quy định của pháp luật và theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, sâu sát cơ sở.

4.6. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới lề lối, tác phong làm việc, sâu sát cơ sở, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, làm việc trên môi trường mạng; chỉ đạo, điều hành đảm bảo chuyên sâu, công khai, minh bạch, linh hoạt, đúng thẩm quyền, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm, trong nhiệm kỳ.

4.7. Lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện triển khai thực hiện hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm trong năm; tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ huyện, Đại hội Hội Đông y, Đại hội Hội liên hiệp thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhất là phong trào “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền.

4.8. Chủ động thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ phụ trách Đảng bộ xã Sơn Vĩ theo Quyết định phân công và Quy chế làm việc của BTV Huyện ủy, bố trí lịch làm việc, dự họp Đảng ủy, BTV Đảng ủy xã và dự sinh hoạt chi bộ thôn.  

III- GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM CHỈ RA SAU KIỂM ĐIỂM NĂM 2018

1. Hạn chế, khuyết điểm

Cần quan tâm và chỉ đạo quyết liệt hơn đối với cấp ủy các xã, thị trấn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về kinh tế - xã hội.

Tập trung cho chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Pả Vi, phân công các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách từng thôn.

Tiếp tục có ý kiến đề xuất với tỉnh quan tâm hỗ trợ các nhiệm vụ của huyện, bố trí vốn để triển khai xây dựng hạ tầng cửa khẩu, tuyến đường từ Hạt 7 đi xã Xín Cái, Sơn Vĩ, xây dựng cầu Tràng Hương.

Dành nhiều thời gian bố chí làm việc chuyên đề với các ngành, các xã để nắm kịp thời, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho từng đơn vị và định hướng về cách làm, đặc biệt là ngành văn hóa - du lịch.

Tập trung lãnh đạo xây dựng được sản phẩm, mô hình đặc trưng của huyện về phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, du lịch.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo xử lý cương quyết hơn đối với cán bộ có vi phạm và số có biểu hiện vi phạm; quan tâm hơn đến giải pháp về công tác cán bộ, sớm có đánh giá và điều chỉnh hợp lý cán bộ lãnh đạo chủ chốt một số cơ quan, địa phương nhằm thay đổi tư duy, nhận thức, tính quyết liệt và chất lượng công vụ.

2. Giải pháp khắc phục

- Thực hiện nghiêm chế độ đi cơ sở; phân công lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng theo dõi, đôn đốc, nhắc việc thường xuyên đối với cấp ủy, người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của trên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT Huyện ủy.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào ngày thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã; phân công Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách thôn xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo lồng ghép các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới xã Pả Vi. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối, vận động xã hội hóa cho việc xóa nhà tạm, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng điểm trường…..

- Tổ chức làm việc với các ngành chức năng của tỉnh để thống nhất tham mưu, kiến nghị tỉnh cho chủ trương, bố trí nguồn lực triển khai xây dựng hạ tầng cửa khẩu, tuyến đường từ Hạt 7 đi xã Xín Cái, Sơn Vĩ, kiến nghị đưa cầu Tràng Hương vào công trình bị thiệt hại cấp bách do thiên tai để xin Trung ương bố trí vốn xây mới cầu Tràng Hương….

- Đề xuất BTV Huyện ủy làm việc nghe và cho ý kiến vào chương trình công tác trọng tâm của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể ngay từ đầu năm; hằng tháng bố trí lịch làm việc với ngành, khối ngành theo lĩnh vực để nắm và chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ.

- Chỉ đạo UBND huyện kiểm tra, đánh giá các mô hình, các hợp tác xã, các thôn sản xuất các sản phẩm địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất, mở rộng quy mô, tạo ra các sản phẩm mới (phấn đấu trong năm 2019 tạo sản phẩm mới: nước uống đóng chai, củ cải sấy khô, đậu răng ngựa, kén tằm xuất khẩu).

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác chuyên canh rau - thực phẩm cung cấp cho các trường học trên địa bàn, tập trung xây dựng một số mô hình nhà lưới, chuồng trại chăn nuôi lợn, gà; khuyến khích hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển các dự án, mô hình nuôi cá lồng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chế biến các sản phẩm hàng hóa[1] nhằm nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm có thế mạnh[2]...

- Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu của tỉnh, thu hút đầu tư phát triển các dịch vụ tại các cửa khẩu, lối mở, chợ biên giới.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án của tỉnh, của huyện về phát triển du lịch đảm bảo đúng lộ trình; nâng cấp “Làng văn hóa du lịch thôn Tát Ngà - xã Tát Ngà”; đôn đốc khởi công dự án làng văn hóa du lịch gắn với làng nghề OASIS Mã Pì Lèng A.

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ phục vụ đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; xin chủ trương kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi bộ cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2020, kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

- Chỉ đạo rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, quy chế làm việc của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và duy trì thực hiện nghiêm quy chế đề ra ở tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ.

- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp về công tác cán bộ, xây dựng ban hành Quy chế thường trực giải quyết công việc trong ngày nghỉ của cán bộ chủ chốt các cấp; cơ chế đánh giá và luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt thông qua việc xây dựng mô hình điểm về xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế và tạo ra sản phẩm đặc trưng (luân chuyển xuống hoặc không bổ nhiệm lại đối với cán bộ chủ chốt các phòng, ban, xã, thị trấn trong nhiệm kỳ không có mô hình, cách làm mới hiệu quả, đối với cán bộ chủ chốt cấp xã không có mô hình, sản phẩm đặc trưng của địa phương).

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện các quy định về nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành; chỉ đạo cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã hằng tháng đăng ký, báo cáo BTV Huyện ủy lịch đi cơ sở, dự sinh hoạt ở chi bộ thôn, tổ dân phố; Ủy viên BTV Huyện ủy hằng tháng có báo cáo kết quả phụ trách xã.

III- CAM KẾT TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tôi cam đoan thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng những nội dung, nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình này; thường xuyên giữ gìn, rèn luyện đạo đức, lối sống; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

 

 

NGƯỜI XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH

Đã ký

Trần Quang Minh

 [1] Đẩy mạnh chương hình thụ tinh nhân tạo cho đàn trâu, bò sinh sản; lai tạo các loại giống cây ăn quà bản địa có giá trị kinh tế.

[2] Mật ong bạc hà, thịt Bò vàng vùng cao, thịt Lợn đen Lũng Pù, đậu tương Hoa kiều, khoai lang tím, quả Lê, gạo Khẩu mang, rượu Mê cung đá, rượu Chí Sán, các loại Quẩy tấu, Khèn Mông

 

Tin khác

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Nguyễn Thị Chanh, Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện (04/04/2019 19:59)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Vàng Minh Vừ,Ủy viên BCH Đảng bộ huyện - Phó Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Thường trực TTBDCT huyện. (04/04/2019 19:58)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Mua Hồng Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện (04/04/2019 19:56)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Nguyễn Cao Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (04/04/2019 19:54)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Ngô Mạnh Cường, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy (02/04/2019 08:11)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Phàn Quẩy Vảng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mèo Vạc. (29/03/2019 10:05)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Ma Quốc Trưởng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc (26/03/2019 16:23)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Lê Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy (25/03/2019 09:33)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Cao Văn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc. (24/03/2019 17:17)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Hồng Mí Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc. (21/03/2019 08:37)

xem tiếp