Chủ nhật, Ngày 23 Tháng 2 Năm 2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Vàng Minh Vừ,Ủy viên BCH Đảng bộ huyện - Phó Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Thường trực TTBDCT huyện.

04/04/2019 19:58

     ĐẢNG BỘ HUYỆN MÈO VẠC                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TUYÊN GIÁO - TTBDCT               Mèo Vạc, ngày  24 tháng 02 năm 2019    

                                                             

CHƯƠNG TRÌNH

Hành động cá nhân năm 2019

          Họ và tên:  Vàng Minh Vừ;

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện - Phó Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Thường trực TTBDCT huyện.

          Đơn vị công tác: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang.

          Thực hiện theo công văn 2160 của Huyện ủy Mèo Vach; căn cứ Nghị quyết Chi bộ Tuyên giáo - TTBD chính trị (nhiệm kỳ 2015- 2020). Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện chức trách nhiệm vụ, gắn với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" như sau:

                                                I- Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến"; “tự chuyển hóa" trong nội bộ; trách nhiệm nêu gương

      1. Về tư tưởng chính trị

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam. Nói, viết và làm đúng theo quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Luôn tìm tòi, nghiên cứu để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức trong việc xây dựng Tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TVV ngày 30-10-2016 của BCH TW Đảng ( khóaXII).

      - Luôn chấp hành nghiêm túc nguyên tắc trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng và trong hoạt động công tác chuyên môn của đơn vị. Bản thân luôn gương mẫu trong việc thực hiện nội quy, quy chế của chi bộ, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

           2. Về đạo đức lối sống

          - Có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị, có phẩm chất đạo đức tốt; Thân ái giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

    - Luôn gương mẫu và có ý thức giữ gìn sự quy tụ, đoàn kết nội bộ, không bè phái, cục bộ, giữ gìn đoàn kết với đồng chí đồng nghiệp. Không vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc; không quan liêu, xa dời quần chúng, không gây mất đoàn kết nội bộ; kê khai tài sản, thu nhập trung thực.

 

     3. Về ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến","tự chuyển hóa"

          - Thường xuyên thực hiện tốt việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

          - Luôn có động cơ phấn đấu, cá nhân vì tập thể, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “diễn biến hòa bình”, "tự chuyển hóa", Nghiêm túc chấp hành tôn chỉ, mục đích của Đảng; Chấp hành điều lệ Đảng và các nguyên tắc tổ chức của Đảng.

          - Tập trung nghiên cứu về chủ nghĩa Mác- lênin, tư tưởng HCM để bổ sung cho các bài giảng lên lớp dạy các loại hình lớp học; có tinh thần trách nhiệm cao trước mọi công việc được giao; trong việc tự phê bình luôn thẳng thắn, chân thành, cởi mở, không giấu giếm khuyết điểm; Có thái độ phục vụ tốt, tiếp thu các ý kiến của cán bộ, đảng viên; nói đi đôi với làm.

 

     4. Về trách nhiệm nêu gương

    - Phát huy tính gương mẫu, tiên phong trong việc nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; Thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

     - Tích cực trong công tác tham mưu, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản: chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên đến cán bộ, đảng viên nắm bắt kịp thời và thực hiện có hiệu quả; Tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ, cơ quan nhanh chóng tiếp cận công việc và có thời gian nghiên cứu các văn bản có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách, để đảm bảo cho công tác tham mưu nhanh chóng, kịp thời đảm bảo thời gian và chất lượng và kế hoạch đề ra.

    - Thường xuyên quan tâm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, uốn nắn cán bộ, đảng viên trong chi bộ, cơ quan, nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nghiêm túc thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình trong Đảng, cùng tập thể bàn bạc đân chủ, công khai các nội dung công tác và thống nhất cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, xây dựng cơ quan, chi bộ trong sạch vững mạnh.

          - Giành nhiều thời gian để nghiên cứu các văn bản, tự tìm tòi học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ và đảm bảo. Nâng cao hơn nữa việc đổi mới tác phong, lề lối và đổi mới phương pháp làm việc đảm bảo tính năng động, linh hoạt, sáng tạo; Vận động cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tận tụy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

 

       II. Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm

        1. Lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ, cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đối tượng phát triển Đảng, đảng viên mới nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở.

          2. Giám sát, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan; chỉ đạo bộ phận Giáo vụ làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống cho cán bộ , đảng viên và đội ngũ giảng viên.

          3. Trực tiếp lên lớp giảng dạy các loại hình lớp học; kiểm tra, đôn đốc giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức tham gia lên lớp giảng dạy các loại hình lớp học; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

         4. Thường xuyên đi cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở và nắm bắt tình hình hoạt động của thị trấn Mèo Vạc và của 05 thôn được phân công phụ trách. Dự và chỉ đạo các hội nghị sơ kết, tổng kết đầy đủ. Liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền nơi mình đến công tác, tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chương trình chung của Huyện đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

        III. Cam kết tổ chức thực hiện

        1. Tuyệt đối trung thành với đảng Cộng sản Việt Nam, Nước Cộng hòa  XHCN Việt Nam; nói, viết và làm đúng theo quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

       2. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng và trong hoạt động công tác chuyên môn của đơn vị; Gương mẫu thực hiện nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "; Nói đi đôi với làm.

      3. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, có phẩm chất, đạo đức tốt; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; thân ái giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo thời gian, chất lượng và kế hoạch đề ra.

      4. Có trách nhiệm thực hiện tốt 4 nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm trên định kỳ hàng quý (hoặc tháng) cá nhân có trách nhiệm kiểm điểm và báo cáo chi bộ, cơ quan về những thực hiện chương trình hành động cá nhân đề ra, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2019.   

 

Người xây dựng

Đã ký

Vàng Minh Vừ

Tin khác

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Mua Hồng Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện (04/04/2019 19:56)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Nguyễn Cao Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (04/04/2019 19:54)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Ngô Mạnh Cường, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy (02/04/2019 08:11)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Phàn Quẩy Vảng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mèo Vạc. (29/03/2019 10:05)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Ma Quốc Trưởng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc (26/03/2019 16:23)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Lê Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy (25/03/2019 09:33)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Cao Văn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc. (24/03/2019 17:17)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Hồng Mí Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc. (21/03/2019 08:37)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Trần Ngọc Ánh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Mèo Vạc. (21/03/2019 08:26)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Phạm Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khâu Vai. (21/03/2019 08:22)

xem tiếp