Chủ nhật, Ngày 23 Tháng 2 Năm 2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Lê Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

25/03/2019 09:33

HUYỆN ỦY MÈO VẠC

CB TUYÊN GIÁO TTBDCT

*

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Mèo Vạc, ngày 28 tháng 02 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH

Hành động cá nhân năm 2019

Họ và tên: Lê Minh Tân

Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mèo Vạc.

Thực hiện công văn số 2160-CV/HU, ngày 21/02/2019 của Huyện ủy Mèo Vạc về việc xây dựng chương trình hành động cá nhân trong năm 2019. Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân trong năm 2019, cụ thể như sau:

I- Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ

1-Về tư tưởng chính trị

- Tôi tiếp tục giữ gìn lập trường kiên định, luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vững vàng trước mọi tác động của đời sống xã hội. Luôn trau dồi nhận thức về  đường lối của Đảng, không phai nhạt lý tưởng cách mạng; không dao động hay giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

-     - Thực hiện nghiêm túc việc học tập tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cá nhân theo Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Là một cán bộ trong ngành Tuyên giáo, tôi quyết tâm học tập trau dồi kiến thức và chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện phương châm “hiểu biết sâu sắc để phục vụ công việc hiệu quả”, đây là phương châm tự thân để tôi quán triệt chính mình thực hiện nghiêm túc nghị quyết, qui chế, qui định của Đảng, của cấp ủy, chính quyền địa phương và của cơ quan. Sống, làm việc theo tôn chỉ, mục đích của Đảng; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; không phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

- Có ý thức trách nhiệm và thái độ kiên quyết trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/6/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

2- Về đạo đức, lối sống

- Cam kết giữ gìn tư cách đảng viên, Tôi sẽ tự rèn luyện giữ gìn đạo đức lối sống để trở thành tấm gương cho anh em trong gia đình và vợ con noi theo. Phấn đấu xây dựng gia đình sống đầm ấm, kính trên nhường dưới, sống hòa thuận, có trách nhiệm với nhau; không ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh...

- Trong công việc cơ quan và ứng xử tại công sở tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ; rèn luyện lối sống giản dị trong sáng, hòa đồng với mọi người, không quan cách, sẵn sàng tham gia mọi loại hình công việc khi cần thiết, tạo mối quan hệ tốt với anh em đồng nghiệp và quần chúng nhân dân. Biết lắng nghe ý kiến tham gia của anh em, đồng nghiệp; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, giữ gìn tình đoàn kết nội bộ. Không cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền.

- Sâu sát cơ sở, gắn bó với quần chúng nhân dân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

3- Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ

-  Trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Biết phân tích, sàng lọc các thông tin trên các phương tiện thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước; không đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đấu tranh kiên quyết với các tổ chức, cá nhân khi chúng phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng", đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự".

4- Những hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2018 và phương hướng khắc phục năm 2019.

- Hạn chế năm 2018: Với vai trò là thủ trưởng cơ quan, tôi tự nhận thấy mình còn một số tồn tại hạn chế dẫn đến công việc của Ban và Trung tâm BDCT chưa đạt được kết quả cao nhất:

          + Trong lĩnh vực chuyên môn, tôi nhận thấy công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện chưa xây dựng được mô hình điểm trong việc tuyên truyền triển khai nghị quyết đến cán bộ đảng viên và nhân dân.

+ Những mô hình, điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thật rõ nét.

+ Nhiệm vụ năm 2018, phấn đấu chỉ đạo 01 xã, thị trấn hoàn thành việc biên soạn và phát hành lịch sử đảng bộ địa phương. Nhiệm vụ này tôi mới  hoàn thành 50% (đã biên soạn, hội thảo lần 1 nhưng chưa đủ điều kiện để phát hành).

+ Việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng tại Trung tâm BDCT huyện chưa thực hiện đúng theo kế hoạch giao.

- Hướng khắc phục năm 2019: Chủ trì giao ban công tác tuyên truyền định kỳ với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện để thống nhất nội dung nhiệm vụ tuyên truyền về cơ sở, giúp cho việc thực hiện phương châm 4 cùng trong công tác tuyên truyền thực sự hiệu quả.

+ Chủ động xây dựng kế hoạch làm việc của ban và của cá nhân khoa học hơn để có thời gian xuống cơ sở tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tuyên truyền, theo dõi, tạo cơ hội và bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên truyền dưới cơ sở, phấn đấu có mô hình điểm về công tác này.

- Tham mưu cho BTV Huyện ủy ban hành hướng dẫn việc học tập gương của Bác theo chủ đề năm 2019 thật sự cụ thể, thiết thực, dễ làm, dễ thực hiện dưới cơ sở. Phấn đấu xây dựng mỗi xã 01 tập thể, 01 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2019 có địa chỉ cụ thể và được biểu dương.

- Sâu sát trong việc đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn trong việc biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương. Phấn đấu 02 đến 03 xã hoàn thành việc biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

- Duy trì tình đoàn kết thống nhất trong Ban Giám đốc và đội ngũ giảng viên tại Trung tâm BDCT, dành quỹ thời gian phù hợp để điều hành công việc. Chịu khó học, đọc tài liệu để tích lũy kiến thức phục vụ cho công việc chuyên môn và tăng thêm kinh nghiệm sống.

II- Về trách nhiệm nêu gương

- Luôn đầu tầu gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống để cán bộ, đảng viên trong chi bộ, cơ quan học tập. 

- Thực hiện tốt việc nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bộ.

         III - Nhiệm vụ công tác trọng tâm 2019

Tôi sẽ tập trung vào 5 việc sau: (1) Sẽ chú trọng việc kiểm tra giám sát cơ sở trong triển khai 2 mảng nhiệm vụ lớn: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nhiệm vụ tuyên truyền “Đấu tranh chống âm mưu, hoạt động DBHB của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa”. (2) Dành thời gian xuống cơ sở tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tuyên truyền, theo dõi, tạo cơ hội và bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên truyền dưới cơ sở, phấn đấu có mô hình điểm về công tác này. (3) Phấn đấu có ít nhất 02 đến 03 xã hoàn thành việc biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. (4) Tôi sẽ chủ động sâu sát cơ sở để lắng nghe ý kiến phản hồi từ người dân, từ đội ngũ cán bộ dưới cơ sở để nắm thêm thông tin, vụ việc, sự kiện, kiến thức phục vụ cho công tác tham mưu cho lãnh đạo huyện và để tích lũy kinh nghiệm trong hoạt động lãnh, chỉ đạo, vì mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (5) Điều hành hiệu quả hoạt động tại Trung tâm BDCT huyện.

IV - Cam kết tổ chức thực hin

Với trách nhiệm của một đảng viên, của một cán bộ lãnh đạo: Tôi cam kết luôn giữ gìn, rèn luyện đạo đức lối sống trong sạch, không để biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong chính tư tưởng của mình; cam đoan về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị, công việc trọng tâm đề ra trong năm 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Người xây dựng chương trình

Đã ký

Lê Minh Tân

    

 

Tin khác

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Cao Văn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc. (24/03/2019 17:17)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Hồng Mí Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc. (21/03/2019 08:37)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Trần Ngọc Ánh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Mèo Vạc. (21/03/2019 08:26)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Phạm Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khâu Vai. (21/03/2019 08:22)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Đoàn Duy Thành, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ (21/03/2019 08:19)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Nguyễn Đình Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mèo Vạc. (21/03/2019 08:16)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Ngô Mạnh Cường, Chủ tịch UBND Thị trấn Mèo Vạc. (21/03/2019 08:14)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Ly Mí Chả, Ủy viên BCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Mèo Vạc. (21/03/2019 08:07)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Sin Đức Kim, Bí thư Chi bộ Tư pháp – Thi hành án, Chi cục trưởng; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mèo Vạc (19/03/2019 18:18)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Phạm Văn Hợp, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy (19/03/2019 08:00)

xem tiếp