Chủ nhật, Ngày 23 Tháng 2 Năm 2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Cao Văn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc.

24/03/2019 17:17

ĐẢNG BỘ CÔNG AN HUYỆN

CHI BỘ TỔNG HỢP

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mèo Vạc, ngày 27 tháng 02 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH

Hành động cá nhân năm 2019

Họ và tên: Cao Văn Toản

Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy.

Chức vụ chính quyền: Trưởng Công an huyện Mèo Vạc.

Đơn vị công tác: Công an huyện Mèo Vạc.

          Căn cứ công văn số 2160-CV/HU, ngày 21-02-2019 của Huyện ủy Mèo Vạc về xây dựng Chương trình hành động cá nhân trong năm 2019, Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện chức trách, nhiệm vụ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 như sau:

I- VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG; NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI NHỮNG TƯ TƯỞNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ

1. Về tư tưởng chính trị

- Có lập trường, tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, không hoang mang dao động trước mọi khó khăn, thử thách; luôn tự giác, gương mẫu trong việc học tập và chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ động cập nhật kiến thức mới, học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Không ngừng học tập tư tưởng, gương mẫu rèn luyện đạo đức, lối sống của cá nhân theo kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Có ý thức, trách nhiệm và thái độ kiên quyết trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-06-2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ.

2. Về đạo đức lối sống

- Luôn giữ gìn tư cách của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn tốt mối đoàn kết trong trong tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, luôn dân chủ, công tâm, khách quan, không cơ hội, vụ lợi, lo thu vén cá nhân, không ganh ghét, đố kỵ.

 - Trong công tác luôn sâu sát đến từng lĩnh vực, tổ đội và cấp cơ sở, gắn bó với quần chúng nhân dân, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình ANTT trên địa bàn huyện, không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Không mắc “bệnh thành tích”, háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi, “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.

- Không đề xuất mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định, không chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Không tham ô, tham nhũng, không lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trục lợi, dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

- Không sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi. Thực hiện nghiêm túc, trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

- Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói, viết, làm theo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Biết phân tích, sàng lọc các thông tin trên các phương tiện thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, không đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấu tranh kiên quyết với các tổ chức, cá nhân phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”, đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”.

- Không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

- Trong quá trình kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2018, bản thân đã tự kiểm điểm và được các đồng chí, đồng đội đóng góp ý kiến. Bản thân đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và đã tăng cường chỉ đạo các lực lượng, các bộ phận nghiệp vụ xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm theo từng lĩnh vực, chuyên đề và thường xuyên kiểm tra, đánh giá để nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác.

II- VỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

- Gương mẫu, tự giác thực hành nêu gương trong tất cả các mối quan hệ, với bản thân luôn thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Với đồng chí, đồng đội luôn chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, khoan dung. Với công việc luôn tận tụy, cống hiến hết mình. Tự giác vận động người thân trong gia đình sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường “nói đi đôi với làm”.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019 đã đề ra với biện pháp cụ thể, lộ trình rõ ràng theo từng tuần, tháng, quý.

- Thực hiện tốt việc nêu gương theo trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau các kỳ họp của cơ quan, đơn vị hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm… để ăn uống, tiệc tùng, tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi.

- Vận động gia đình, người thân, cán bộ công chức cơ quan tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết tiết kiệm, đảm bảo nếp sống văn hoá mới, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ lễ tân, chế độ công tác, không tổ chức đưa đón, tặng quà và tổ chức ăn uống lãng phí. Tăng cường đi cơ sở, trực tiếp tìm hiểu, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để kịp thời nắm bắt tình hình ở cơ sở nhằm tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

III- NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2019

Căn cứ Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết, Chương trình công tác năm và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện, tôi xác định nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm năm 2019 như sau:

1- Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đảng ủy Công an huyện và toàn thể đơn vị. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội của địa phương.

2- Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường giám sát việc thực hiện “nói đi đôi với làm” đối với cấp uỷ viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở trong tỉnh; tập trung chấn chỉnh kỷ luật và tác phong công tác, chỉ đạo thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

3- Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát gắn với xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về công tác cán bộ, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy trong Công an huyện Mèo Vạc. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế nêu gương trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện quy chuẩn văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.

4- Chỉ đạo tăng cường thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản: Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh về công tác NVCB, công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác NVCB gắn với công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ của lực lượng an ninh, cảnh sát. Phấn đấu 100% đối tượng được phân công, phân cấp có hồ sơ ĐTCB, LLBM.

5- Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Chủ động trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn TTATXH trên địa bàn, không để tội phạm gia tăng, lộng hành trên địa bàn.

6- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, kiềm chế tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương, trong đó giảm ít nhất 25% số người chết do tai nạn giao thông so với 2018.

7- Tăng cường lãnh đạo công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới.

8- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các lực lượng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tạo thành phong trào sâu rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các mô hình tự quản trong đảm bảo ANTT ở cở sở trong đó lấy hiệu quả của các mô hình làm khâu đột phá.

9- Lãnh chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tài chính, hậu cần - kỹ thuật, chủ động khai thác, quản lý, điều hành ngân sách, đi đôi với chấn chỉnh thực hiện quy chế công khai tài chính, quy chế dân chủ trong quản lý tài chính, tài sản, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý tài sản; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, vật tư.

IV- CAM KẾT TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Với chức trách, nhiệm vụ được giao tôi cam kết với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đảng ủy Công an huyện, Chi bộ sẽ nghiêm túc thực hiện các nội dung trong chương trình hành động cá nhân năm 2019 đã đề ra và chịu trách nhiệm trước cấp ủy, huyện, đơn vị về chương trình hành động của mình. Phấn đấu năm 2019 lãnh đạo Đảng bộ Công an huyện đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị đạt danh hiệu cờ thi đua của Bộ Công an.

 

 

Người xây dựng chương trình

(Đã ký)

Cao Văn Toản

 

Tin khác

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Hồng Mí Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc. (21/03/2019 08:37)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Trần Ngọc Ánh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Mèo Vạc. (21/03/2019 08:26)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Phạm Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khâu Vai. (21/03/2019 08:22)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Đoàn Duy Thành, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ (21/03/2019 08:19)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Nguyễn Đình Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mèo Vạc. (21/03/2019 08:16)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Ngô Mạnh Cường, Chủ tịch UBND Thị trấn Mèo Vạc. (21/03/2019 08:14)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Ly Mí Chả, Ủy viên BCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Mèo Vạc. (21/03/2019 08:07)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Sin Đức Kim, Bí thư Chi bộ Tư pháp – Thi hành án, Chi cục trưởng; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mèo Vạc (19/03/2019 18:18)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Phạm Văn Hợp, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy (19/03/2019 08:00)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Trần Thạch Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Sủng Trà (19/03/2019 07:58)

xem tiếp