Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Xây dựng chính quyền - Cải cách hành chính

Gửi Email In trang Lưu
Tổng hợp quy định về tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức

29/11/2018 15:04

Ngày 02/11/2018 Bộ Nội vụ ban hành Văn bản 01/VBHN-BNV hợp nhất Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

 

          * Các trường hợp tinh giản biên chế

          (1) CBCCVC trong biên chế và CBCC cấp xã hưởng lương từ NSNN hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

          + Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

          + Dôi dư do cơ cấu lại CBCCVC theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

          + Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

          + Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

          + Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, CBCC được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

          + Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

          + Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật hoặc trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

          + CBCCVC lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

          (2) Người làm việc theo chế độ HĐLĐ không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

          (3) Viên chức, người làm việc theo chế độ HĐLĐ không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

          (4) Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng của các nông, lâm trường quốc doanh dôi dư do sắp xếp lại theo quy định của Nghị định 170/2004/NĐ-CPNghị định 200/2004/NĐ-CP.

          (5) Những người là CBCC được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia quản lý hoặc đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước mà dôi dư do cơ cấu lại doanh nghiệp đó.

          (6) Những người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho các hội thuộc danh sách dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

          (7) Những người đã là CBCCVC được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điểm đ, e, g Khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

          * 03 trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế

          (1) Những người đang trong thời gian ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

          (2) CBCCVC và người lao động đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

          (3) Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

          * Chính sách về hưu trước tuổi

          Trường hợp 1: Các đối tượng tinh giản biên chế nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi (nam) hoặc đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi (nữ), có thời gian đóng BHXXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH, còn được hưởng các chế độ sau:

          - Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

          - Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội;

          - Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương.

          Trường hợp 2: Các đối tượng tinh giản biên chế nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi (nam), đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi (nữ), có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và chế độ sau:

          - Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

          - Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội.

          - Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương.

          Trường hợp 3: Đối tượng tinh giản biên chế nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi (nam), trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi (nữ), có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

          Trường hợp 4: Đối tượng tinh giản biên chế nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi (nam), trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi (nữ), có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

          * Chính sách thôi việc ngay: Các đối tượng tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 53 tuổi (nam), dưới 48 tuổi (nữ) hoặc có tuổi đời 58 tuổi (nam), dưới 53 tuổi (nữ) mà hông đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

          - Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm.

          - Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

 

Tin khác

Công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ (23/11/2018 08:13)

Huyện Mèo Vạc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính lĩnh vực Lao động - TB&XH (13/11/2018 15:08)

Hiệu quả bước đầu của Phần mềm "Quản lý hộ tịch" ở huyện vùng cao Mèo Vạc (26/10/2018 09:50)

Mèo Vạc: Tập huấn công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2018 (10/10/2018 09:43)

Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin (02/10/2018 17:34)

Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý III năm 2018 (10/09/2018 14:30)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền 2018 (17/08/2018 15:14)

Kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ tại huyện (25/07/2018 17:06)

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 (27/06/2018 10:14)

UBND huyện Mèo Vạc công bố Quyết định công tác cán bộ (18/06/2018 08:59)

xem tiếp