Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo luật

Gửi Email In trang Lưu
Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo lập kế hoạch sự dụng đất năm 2019 của huyện Mèo Vạc

05/10/2018 08:22

Tin khác

Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Mèo Vạc (03/11/2017 08:24)

Lấy ý kiến tham gia về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dựng đất kỳ cuối (2016-2020) của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. (07/07/2017 15:29)

Công văn số 34 của HĐND huyện về xin ý kiến tham gia vào dự án Bộ luật dân sự và Luật HĐGS của QH và HĐND (09/09/2015 15:23)

Toàn bộ nội dung dự thảo Bộ luật dân sự "sửa đổi". (09/09/2015 15:17)

Toàn bộ nội dung dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. (09/09/2015 15:13)

Nôi dung tham khảo Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (21/08/2015 10:05)

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Mèo Vạc (21/08/2015 09:55)

TOÀN VĂN DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI) (18/08/2015 18:09)

Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (18/08/2015 18:00)

HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN (11/07/2014 15:03)

xem tiếp