Chủ nhật, Ngày 23 Tháng 2 Năm 2020

Xã Thượng Phùng

Xã Thượng Phùng

20/05/2014 18:06

STT

Họ và tên

Chức Vụ

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Lương

Bí Thư Đảng ủy

nvluong.xthuongphung@hagiang.gov.vn

0979706513

2

Thân Thế Cảnh

Phó Bí Thư Đảng ủy

ttcanh.xthuongphung@hagiang.gov.vn

01678742565

3

Thào Mí Sính

Chủ Tịch HĐND Xã

tmsinh.xthuongphung@hagiang.gov.vn

0868115823

4

Triệu Thị Niêm

Phó Chủ Tịch HĐND Xã

ttniem.xthuongphung@hagiang.gov.vn

01685363890

5

Sùng Mí Lử

Chủ Tịch UBND Xã

smlu.mv@hagiang.gov.vn

0974223112

6

Thào Mí Pó

Phó Chủ Tịch UBND Xã

tmpo.xthuongphung@hagiang.gov.vn

01629399192

7

Thào Minh Sơn

Phó Chủ Tịch UBND Xã

tmson.xthuongphung@hagiang.gov.vn

01669503333

8

Thào Mí Sò

Chủ Tịch UBMTTQ Xã

tmso.xthuongphung@hagiang.gov.vn

01652336115

9

Nguyễn Văn Giang

Chủ Tịch HCCB Xã

nvgiang.xthuongphung@hagiang.gov.vn

0986854931

10

Nguyễn Tiến Đua

Chủ Tịch HND Xã

ntdua.xthuongphung@hagiang.gov.vn

01645799183

11

Thào Thị Say

Bí Thư Đoàn Xã

ttsay.xthuongphung@hagiang.gov.vn

01699301358

12

Ma Thị Quyên

Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Xã

mtquyen.xthuongphung@hagiang.gov.vn

0973524028

13

Vừ Mí Sính

Trưởng Công an Xã

vmsinh.xthuongphung@hagiang.gov.vn

01629674335

14

Nông Quý Thân

Phó Trưởng Công an Xã

nqthan.xthuongphung@hagiang.gov.vn

01259877135

15

Sùng Mí Sử

Xã Đội Trưởng

smsu.xthuongphung@hagiang.gov.vn

01632571826

16

Nguyễn Khắc Hoàn

VP - Đảng ủy Xã

nkhoan.xthuongphung@hagiang.gov.vn

0913353334

17

Đán Thị Tuệ

VP - HĐND xã

dttue.xthuongphung@hagiang.gov.vn

0912710990

18

Ma Thị Lan

VP - UBND Xã

mtlan.xthuongphung@hagiang.gov.vn

0968093948

19

Trương Văn Đức

VH - Lao Động & TBXH

tvduc.xthuongphung@hagiang.gov.vn

0983292875

20

Thào Mí Sò

Địa Chính XDMT Xã

tmso.xthuongphung@hagiang.gov.vn

01672337855

21

Vừ Mí Tủa

Tư Pháp Hộ Tịch   Xã

vmtua.xthuongphung@hagiang.gov.vn

01674442222

22

Hoàng Văn Khơi

Công Chức VHXH

hvkhoi.xthuongphung@hagiang.gov.vn

01668975690

23

Lý Văn Lộc

Tài Chính Kế Toán Xã

lvloc.xthuongphung@hagiang.gov.vn

01674933875

24

Đinh Thị Bích

Địa Chính Nông Nghiệp

dtbich.xthuongphung@hagiang.gov.vn

0979704532