Chủ nhật, Ngày 23 Tháng 2 Năm 2020

Xã Sủng Trà

Xã Sủng Trà

20/05/2014 17:47

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư điện tử

1

Trần Thạch Hằng

Bí thư Đảng Ủy

0915504706

tthang.xsungtra@hagiang.gov.vn

2

Sùng Mí Pó

Phó Bí thư  Đảng Ủy

0972923379

smpo.xsungtra@hagiang.gov.vn

3

Nguyễn Gia Vịnh

Chủ tịch UBND xã

0911035766

ngvinh. xsungtra@hagiang.gov.vn

4

Lương Đình Cảnh

Phó Chủ tịch UBND xã

0986559516

ldcanh.xsungtra@hagiang.gov.vn

5

Thào Mí Lử

Phó Chủ tịch HĐND xã

01638448929

tmlu.xsungtra@hagiang.gov.vn

6

Lục Thị Nhung

Văn phòng Đảng Ủy xã

0949724661

ltnhung.xsungtra@hagiang.gov.vn

7

Hoàng Mai Tuyết

Văn phòng HĐND – UBND xã

01672227113

hmtuyet.xsungtra@hagiang.gov.vn

8

Vừ Mí Sùng

Trưởng Công an xã

0985011414

vmsung.xsungtra@hagiang.gov.vn

9

Đoàn Văn Thầm

Phó Công an xã

01694793887

dvtham.xsungtra@hagiang.gov.vn

10

Vầy Văn San

Chỉ huy trưởng – BCHQS xã

01685367844

vvsan.xsungtra@hagiang.gov.vn

11

Dương Thị Hè

Công chức Tư pháp xã

0941549307

dthe.xsungtra@hagiang.gov.vn

12

Bùi Thị Thu Hiền

Công chức Địa chính GTXD xã

0978118432

btthien.xsungtra@hagiang.gov.vn

13

Chá Thị Say

Công chức LĐTB & XH xã

01683495899

ctsay.xsungtra@hagiang.gov.vn

14

Nguyễn Văn Mẫn

Công chức Địa chính Nông Nghiệp xã

0966987321

nvman.xsungtra@hagiang.gov.vn

15

Vàng Mí Cơ

Công chức Văn hóa – xã hội xã

0943297249

vmco.xsungtra@hagiang.gov.vn

16

Mua Mí Và

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã

01687847408

mmva.xsungtra@hagiang.gov.vn

17

Nguyễn Đức Hạnh

Bí thư Đoàn Thanh niên xã

01238412770

ndhanh.xsungtra@hagiang.gov.vn

18

Mua Mí Sò

Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh xã

0963377981

mmso.xsungtra@hagiang.gov.vn

19

Thào Thị Mỷ

Chủ tịch HLHPN xã

01296745275

ttmy.xsungtra@hagiang.gov.vn

20

Phàn Giàng Páo

Chủ tịch Hội Nông Dân xã

0975747980

pgpao.xsungtra@hagiang.gov.vn

21

Hoàng Thị Lân

Công chức kế toán xã

0973290380

htlan.xsungtra@hagiang.gov.vn