Thông tin tuyên truyền

Thông báo Chương trình kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

28/06/2024 15:18 21872 lượt xem

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 18

HĐND HUYỆN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP

I. Thời gian: Tổ chức 01 ngày 02/7/2024.

II. Địa điểm: Hội trường lớn, trụ sở HĐND và UBND huyện.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ KỲ HỌP

I. Đại biểu cấp tỉnh

1. Trưởng, Phó đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo huyện Mèo Vạc.

2. Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đơn vị huyện Mèo Vạc.

II. Đại biểu cấp huyện

1. Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện.

2. Các đại biểu HĐND huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

4. Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

III. Đại biểu các xã, thị trấn

1. Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

2. Trưởng hai Ban HĐND các xã, thị trấn.

IV. Đại diện các cơ quan thông tin, báo đài của tỉnh, huyện

C. NỘI DUNG KỲ HỌP: Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện sẽ xem xét, quyết định các nội dung sau:

I. Các báo cáo được xem xét, giám sát tại kỳ họp, gồm 22 báo cáo, cụ thể:

1. Báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện (09 báo cáo)

1.1. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện (05 báo cáo), gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2024 của HĐND huyện.

- Báo cáo kết quả giám sát của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện năm 2023.

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Mèo Vạc về việc thực hiện Đề án xây dựng thị trấn Mèo Vạc và trung tâm xã Pả Vi “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” giai đoạn 2021 - 2025, đến năm 2023.

- Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 đến trước kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) và trước kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

1.2. Báo cáo của các Ban HĐND huyện (04 báo cáo), gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Pháp chế - HĐND huyện.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện.

2. Báo cáo của UBND huyện (10 báo cáo)

2.1. Các báo thường lệ (08 báo cáo), gồm:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.

- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 đến trước kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Báo cáo trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

2.2. Báo cáo chuyên đề (02 báo cáo), gồm:

 - Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2024.

- Báo cáo kết quả, tiến độ giải ngân nguồn vốn 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia 6 tháng đầu năm 2024.

3. Báo cáo của các cơ quan Tư pháp (03 báo cáo), gồm:

3.1. Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

3.2. Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

3.3. Báo cáo của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

II. Kỳ họp xem xét các dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình tại kỳ họp

1. Các dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND huyện trình (02 dự thảo) gồm:

1.1. Xem xét dự thảo Nghị quyết về ban hành Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND huyện Mèo Vạc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

1.2. Xem xét dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của
HĐND huyện về giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07/3/2023 của HĐND huyện Mèo Vạc về việc phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện.

2. Các dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình (07 dự thảo) gồm:

2.1. Xem xét dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.

2.2. Xem xét dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 25/12/2023 của HĐND huyện về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và năm 2023 thực hiện Dự án 9 (tiểu dự án 1) Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện.

2.3. Xem xét dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/NQ-HĐND, ngày 25/12/2023 của HĐND huyện về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 để thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

2.4. Xem xét dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 25/12/2023 của HĐND huyện về việc quyết định phương án phân bổ bổ vốn đầu tư phát triển, nguồn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2024, để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

2.5. Xem xét dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07/03/2023 của HĐND huyện về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý, đối với tổng mức đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà công vụ 03 tầng huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

2.6. Xem xét dự thảo Nghị quyết phê duyệt giao dự toán ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2023 thực hiện Dự án 9 (tiểu dự án 1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Mèo Vạc tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện.

2.7. Xem xét dự thảo Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 huyện Mèo Vạc.

III. Kỳ họp nghe

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Thông báo tham gia xây dựng, củng cố chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

2. Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, đơn vị huyện Mèo Vạc: Báo cáo kết quả Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

IV. Kỳ họp thảo luận

V. Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn

VI. HĐND huyện thực hiện công tác cán bộ

VII. Kỳ họp dự kiến thông qua 09 Nghị quyết, gồm:

1. Nghị quyết về ban hành Nghị quyết chương trình giám sát năm 2025 của HĐND huyện Mèo Vạc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07/3/2023 của HĐND huyện Mèo Vạc về việc phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

3. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.

4. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 25/12/2023 của HĐND huyện về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và năm 2023 thực hiện Dự án 9 (tiểu dự án 1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện.

5. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/NQ-HĐND, ngày 25/12/2023 của HĐND huyện về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 để thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

6. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 25/12/2023 của HĐND huyện về việc quyết định phương án phân bổ bổ vốn đầu tư phát triển, nguồn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2024, để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

7. Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung tại điều 1 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07/03/2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Mèo Vạc về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý, đối với tổng mức đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà công vụ 3 tầng huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

8. Nghị quyết phê duyệt giao dự toán ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2023 thực hiện Dự án 9 (tiểu dự án 1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Mèo Vạc tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện.

9. Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 huyện Mèo Vạc.


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập