Ban dân vận

Ban dân vận

20/05/2014 00:00 2692 lượt xem

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ (gov) đã được cấp

1

Ly Mí Chả

Trưởng Ban

0978536878

lmcha.mv@hagiang.gov.vn

2

Vàng Thị Lan

Phó Trưởng Ban

0356317136

vtlan.mv@hagiang.gov.vn

3

Phùng Thu Hạnh

Phó Trưởng Ban

0969748334

pthanh.mv@hagiang.gov.vn

1- Chức năng:
Là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Huyện uỷ.
2- Nhiệm vụ
2.1- Nghiên cứu, đề xuất:
- Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Huyện uỷ. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ về công tác dân vận.
- Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp uỷ cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ.
- Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.
2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
- Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ trị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Huyện uỷ về công tác dân vận.
- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp uỷ và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong Đảng bộ huyện.
2.3- Thẩm định, thẩm tra:
- Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Ban thường vụ, Huyện uỷ.
- Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện. 
2.4- Phối hợp:
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin... về công tác dân vận.
- Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện uỷ.
- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng huyện tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng.
- Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ. 
2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao:
- Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.
- Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.
- Là cơ quan thường trực ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập